Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tehniskās palīdzības projekts upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā

 

Projekta nosaukums

LV

Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā

 

Projekta nosaukums

EN

Technical Assistance Project for Development of an Integrated Project for Implementation of River Basin Management Plans in Latvia

 

Projekta saīsinājums

 

LIFE TAP DIPRiver

 

Projekta numurs

 

LIFE18 TAE/LV/000002

 

Joma

 

Integrēta vides pārvaldība, upju baseinu apsaimniekošana, LIFE projekta pieteikumi

 

Īstenošanas vieta

 

Latvija

 

Norises laiks

 

2018.gada 1.novembra – 2019.gada 30.aprīlim

 

Projektu līdzfinansē

 

Eiropas Savienības LIFE programma

 

Projekta partneri Vadošais partneris:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Sadarbības partneris:

Biedrība “Baltijas krasti”

Kopējais budžets

 

68 233,00 EUR

 

ES līdzfinansējums

 

37 528,00 EUR

 

Partneru līdzfinansējums 30 705,00 EUR

 

Tehniskās palīdzības projekta vispārējā darbības ietvars ir izstrādāt integrētu projektu, kura mērķis ir īstenot upju baseinu apsaimniekošanas plānus saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas VII pielikumu, īpašu uzmanību pievēršot stāvokļa precizēšanai un uzlabošanai Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānos norādītajos ūdensobjektos.

 

Tehniskās palīdzības projekta galvenais rezultāts ir labas kvalitātes atbilstības projekta pieteikuma iesniegšana LIFE integrētam projektam. Galvenie uzdevumi, kas tiks īstenoti tehniskās palīdzības projekta laikā:

  • Datu ievākšana, informācijas, problēmu un iespējamo risinājumu analīze saistībā ar integrētā projekta sagatavošanu un īstenošanu;
  • Zināšanu pārnese un kopējas pieejas aprobācija attiecībā uz inovatīviem risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai, kā arī augsnes un ūdens bioloģiskā daudzveidības un barības vielu plūsmas samazināšanai un oglekļa piesaistīšanai jaunāko tehnisko risinājumu metožu risinājumi;
  • Integrētajā projektā iesaistīto pušu analīze un koordinācija;
  • Finanšu plāna un riska analīzes izstrāde;
  • Projekta pieteikuma sagatavošana LIFE IP sistēmā;
  • Tehniskās palīdzības projekta vadība un uzraudzība;
  • Semināri un ekspertu sanāksmes.

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.