Jaunumi

Noslēgusies Ekosistēmu pakalpojumi projekta konference – pieejami materiāli

2020. gada 15. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Dabas mājā norisinājās LIFE Ekosistēmu pakalpojumi projekta konference “Dabas vērtība – prakse un pieredze ekosistēmu pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā”, kuru apmeklēja 129 reģistrētie dalībnieki.

Ekosistēmu pakalpojumi un to novērtējums ir veids, kā varam “izmērīt” un parādīt dabas vērtību, kas bija konferences vadmotīvs un caurvija galvenās tēmas:

-perspektīvas ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošanai Latvijā;

-kaimiņvalstu prakse, izstrādājot nacionāla mēroga novērtējumus;

-dabas ekonomiskā vērtība;

-rekomendācijas un piemēri ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu izmantošanai plānošanā.

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi mērķis ir veicināt ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma izmantošanu teritoriju un dabas aizsardzības plānošanā Latvijā.

Iespējas ekosistēmu pakalpojumu pieejas lietojumam Latvijā konferences laikā iezīmēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola,

Lasīt tālāk »

Informatīvais stends Saulkrastu pilotteritorijā

Projekta pilotteritorijā Saulkrastos dabas dizaina parkā „Baltā kāpa” uzstādīts informatīvais stends – EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI SAULKRASTU ATTĪSTĪBAI.

Stends apmeklētājam sniedz informāciju par ekosistēmu pakalpojumu veidiem kopumā un Saulkrastu piekrastē, shematiski ataino Saulkrastu piekrastes tematisko un funkcionālo attīstību no Inčupes līdz Pēterupei un laika skalā sniedz pārskatu par projekta ietvaros paveikto Saulkrastu pilotteritorijā.

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2122/

Lasīt tālāk »

Zināmais nezināmajā – krasta erozija

2019.gada 20.novembrī Latvijas Radio 1 raidījumā
“Zināmais Nezināmajā” sagatavots sižets par to kāpēc daļā Baltijas jūras
tiek realizēti dažādi krasta preterozijas pasākumi, bet citviet tie būtu pat nevēlami.

Par jūras krasta eroziju, krastu mainību un preterozijas risinājumiem
stāsta mūsu krasta ģeoloģijas eksperts Dr.geol. Jānis Lapinskis.

Raidījumu iespējams noklausīties šeit –https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/par-juras-veselibu-var-uzzinat-ari-petot-apaugumu-uz-kugiem.a123549/

Lasīt tālāk »

Panorāmā un raidījumā Vides Fakti stāsta par pelēko kāpu atjaunošanu

Šī gada novembrī Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt par pelēko kāpu atjaunošanas darbiem, to nepieciešamību, kā arī par pelēkās kāpas unikalitāti.

Sižetu Panorāmā un raidījumā “Vides Fakti” iespējams noskatīties Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM.LV

Sižets Panorāmā skatāms šeit -> https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.11.2019-izcert-priedes-lai-atjaunotu-peleko-kapu.id171707/ 

Raidījums “Vides fakti” sižets skatāms šeit-> https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/16.11.2019-vides-fakti.id172866/ 

Lasīt tālāk »

Latvijā pirmais projekts par ūdens atkārtotu izmantošanu

Projekts “Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” (“Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) (saīsinājumā – AQUARES) ir pirmais projekts Latvijā par ūdens atkārtotu izmantošanu. Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam esam raduši domāt, ka ūdens resursu trūkums nav uzskatāms par mūsu teritorijai attiecināmu problēmu. Tomēr, speciālistu viedoklis un projektā gūtie dati, norāda, ka straujas klimata pārmaiņas un pārmērīgs ūdens patēriņš Eiropā un Latvijā liek domāt par ūdens resursu izmantošanas paradumu maiņu tuvākajā nākotnē. Atrodoties uz pārmaiņu sliekšņa un plānojot sabiedrības un ekonomikas attīstību, būtiski ir jau laikus meklēt jaunas iespējas un pieejas ūdens resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Lasīt tālāk »

Sāksies mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi

2019.gada novembrī Carnikavas novadā projekta “LIFE CoHaBit” – “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros dabas parka “Piejūra” mežainajās kāpās tiks uzsākti mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi Carnikavā, Gaujā un Lilastē. Darbus plānots pabeigt līdz pavasarim.

Pagātnē pārmērīga kāpu mežu izmantošana veicināja kāpu smiltāju pārvietošanos, kāpas tika apmežotas, parastās priedes stādot cieši rindās. Šobrīd stādītās priedes ir blīvi saaugušas ar nepietiekamiem gaismas apstākļiem, neveselīgas un to skujas veido lielu nobiru slāni, līdz ar to apgrūtinot iesēties jaunām priedītēm.

Lai kāpu mežs būtu veselīgs, tas ir jākopj.

Atjaunošanu mežainajās kāpās nepieciešams veikt, lai veidotu neviendabīgu audzes struktūru ar laucēm (atvērumiem), biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Tādējādi uzlabojot mežaino piejūras kāpu biotopu kvalitāti un veicinot bioloģisko daudzveidību.

Lasīt tālāk »

Jūras augstākā banga – Veikts pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un izstrādāti priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.  Civillikuma 1104. pants nosaka, ka “Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Jūras piekraste pieder valstij līdz ati vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.” Ņemot vērā, ka kopš Civillikuma pieņemšanas ir pagājis samērā ilgs laiks, Civillikuma autori nav paredzējuši, ka šodien jūras piekraste ir ļoti dinamiska zona, kas atrodas nepārtrauktā jaunveidošanās un noārdīšanas procesā.

Laika
gaitā, mainoties procesiem dabā, krasta erozijas procesa rezultātā jūra ir
virzījusies iekšzemes virzienā un dažviet skar arī privātpersonām piederošus
īpašumus. Tāpēc arvien aktuālāka ir nepieciešamība precīzāk definēt atskaites
punktu par to, kas pieder valstij, jeb vietu, kuru sasniedz jūras augstākā
banga, kā arī to, kā tas ietekmē privātos īpašumus,

Lasīt tālāk »

Uzsākts inovatīvs starptautisks projekts klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšanai organiskajās augsnēs

Baltijas valstīs, Somijā un Vācijā uzsākts starptautisks projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt), kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI) programmas finansiālu atbalstu.

LIFE OrgBalt mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā. Apsaimniekošanas scenāriju demonstrēšana un ietekmes modelēšana tiks veikta ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.

Organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības Eiropas Savienības (turpmāk – ES) teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas ir 7% no ES kopējās platības.

Lasīt tālāk »

Turpinās pelēko kāpu biotopu atjaunošanas darbi

2019. gada otrajā pusē Carnikavas novadā projekta “LIFE CoHaBit” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros dabas parka piekrastes posmos no Garupes līdz Carnikavai (Laivu ielai) un no Gaujas grīvas līdz Lilastes grīvai tiek veikta pelēko kāpu biotopa atjaunošana ārpus meža zemes. Darbus plānots pabeigt līdz ziemai.

Atjaunošanas darbus pelēkajās kāpās nepieciešams veikt, lai samazinātu ar priedi aizaugošās platības. Pelēkās kāpas ir ekoloģiski jutīgas un antropogēni spēcīgi ietekmētas teritorijas, tāpēc to mērķtiecīga apsaimniekošana ir nozīmīga gan dabas daudzveidības saglabāšanai, gan atpūtas vides nodrošināšanai. “LIFE CoHaBit” projekta ietvaros šāda kāpu atjaunošana nelielās platībās iepriekš jau veikta Mangaļsalā. Līdzīgi darbi veikti arī citviet Latvijā – Užavas un Ovīšu piekrastē.

Pelēko kāpu atjaunošanas darbi ir saskaņoti ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumiem Carnikavā un Lilastē, kā arī tie plānoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem – 

Lasīt tālāk »

E-ziņotājs – projekta LIFE REstore noslēgums

Iznācis LIFE REstore noslēguma e-ziņotājs par projekta rezultātiem. E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.

Pašlaik tautsaimniecības un vides plānošanā vairs nevar ignorēt klimata pārmaiņas un to radītās ietekmes. Vēl nesen pēc ļoti slapjas vasaras esam piedzīvojuši izteikti sausu gadu. Pieaugot šādu ekstrēmu biežumam, kā paredz klimata pārmaiņu prognozes, tas ievieš korekcijas zemkopībā, ūdenssaimniecībā, vides pārvaldībā un arī valsts budžetā. Tāpēc visā pasaulē, tostarp Latvijā, pieaug pētījumu un, galvenais – rīcību loma klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanai. Dabas aizsardzības pārvaldes un partnerorganizāciju īstenotais Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” jeb LIFE REstore ir pirmais Klimata apakšprogrammas projekts Latvijā.

Pirmo reizi Latvijā, iesaistot zinātniekus un praktiķus, pētītas kūdras ieguves ietekmētas teritorijas un to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lasīt tālāk »

Īsfilma par degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore ietvaros izstrādāts degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas optimizācijas modelis, kas ļauj atrast piemērotos rekultivācijas scenārijus teritorijai pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Optimizācijas modelī ievadot konkrētas teritorijas parametrus, iespējams iegūt informāciju par visiem teritorijai piemērotajiem rekultivācijas veidiem, salīdzināt to ieviešanas izmaksas, kā arī finanšu un ekonomiskos ieguvumus. Modelī ietverts arī ekosistēmu sniegto pakalpojumu novērtējums.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Lasīt tālāk »

Materiāli vides izglītības nodarbībām Saulkrastu Baltajā kāpā

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros ir sagatavoti un ikvienam interesentam pieejami vides izglītības materiāli nodarbībām Dabas dizaina parkā “Baltā kāpa” Saulkrastos. Nodarbības aprakstu un materiālus var lejupielādēt šeit.

Metodiskais materiāls domāts gidiem, skolotājiem, nometņu vadītājiem un citiem interesentiem, kas dosies kopā ar bērnu klasi vai grupu, vai individuāli uz Dabas dizaina parku “Baltā kāpa” Saulkrastos.

Saulkrastu Baltā kāpa un tās tuvākā apkārtne ir viegli sasniedzama, labiekārtota un daudzveidīga Latvijas piekrastes daļa, kur ir iespējams izzināt smilšainas kāpas (priekškāpas), kāpu mežus (mežainās kāpas), kā arī vērot dinamiskos procesus jūras stāvkrasta nogāzē Baltajā kāpā. Vides nodarbības Baltajā kāpā mērķis ir parādīt dabas un cilvēka mijiedarbību, izmantojot arī ekosistēmu pakalpojumu pieeju.

Dabas dizaina parks “Baltā kāpa” tika izveidots un atklāts 2016. 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par kūdras ieguves nozari Latvijā

Projekts LIFE REstore sagatavojis īsfilmu par kūdras ieguves nozari Latvijā – par tās nozīmi tautsaimniecībā, kūdras izmantojumu, ieguves procesu un teritoriju apsaimniekošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Latvija ir kūdras ieguves lielvalsts visas Eiropas kontekstā – šeit tiek iegūts 31% no Eiropas Savienībā profesionālajā dārzkopībā izmantotās kūdras apjoma.Latvija ir 8.vietā pasaulē, rēķinot valstī esošo kūdras apjomu uz vienu iedzīvotāju.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par ogulāju stādījumiem kā bijušo kūdras ieguves lauku rekultivācijas veidu

Sagatavota īsfilma par ogulāju – dzērveņu un krūmmelleņu – stādījumiem bijušajoskūdras ieguves laukos. Tas ir rekultivācijas veids, kas piemērots Latvijas apstākļiem, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī sniedz ekonomiskus ieguvumus.

Īsfilmā parādītas LIFE REstore izmēģinājumu teritorijas – krūmmelleņu stādījumi Kaigu purvā un dzērveņu stādījumu ierīkošana Kaudzīšu purvā. Eksperti atzīst, ka ogulāju audzēšana bijušajos kūdras laukos ir finansiāli un ekonomiski izdevīgākais degradētu kūdrāju rekultivācijas veids Latvijā, kuram ir īpaši liels siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciāls, tādējādi tas ir arī klimatam draudzīgs risinājums.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”,

Lasīt tālāk »