Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249
Jaunumi - Page 3 of 8 - Baltijas Krasti

Jaunumi

Īsfilma par degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore ietvaros izstrādāts degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas optimizācijas modelis, kas ļauj atrast piemērotos rekultivācijas scenārijus teritorijai pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Optimizācijas modelī ievadot konkrētas teritorijas parametrus, iespējams iegūt informāciju par visiem teritorijai piemērotajiem rekultivācijas veidiem, salīdzināt to ieviešanas izmaksas, kā arī finanšu un ekonomiskos ieguvumus. Modelī ietverts arī ekosistēmu sniegto pakalpojumu novērtējums.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Lasīt tālāk »

Materiāli vides izglītības nodarbībām Saulkrastu Baltajā kāpā

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros ir sagatavoti un ikvienam interesentam pieejami vides izglītības materiāli nodarbībām Dabas dizaina parkā “Baltā kāpa” Saulkrastos. Nodarbības aprakstu un materiālus var lejupielādēt šeit.

Metodiskais materiāls domāts gidiem, skolotājiem, nometņu vadītājiem un citiem interesentiem, kas dosies kopā ar bērnu klasi vai grupu, vai individuāli uz Dabas dizaina parku “Baltā kāpa” Saulkrastos.

Saulkrastu Baltā kāpa un tās tuvākā apkārtne ir viegli sasniedzama, labiekārtota un daudzveidīga Latvijas piekrastes daļa, kur ir iespējams izzināt smilšainas kāpas (priekškāpas), kāpu mežus (mežainās kāpas), kā arī vērot dinamiskos procesus jūras stāvkrasta nogāzē Baltajā kāpā. Vides nodarbības Baltajā kāpā mērķis ir parādīt dabas un cilvēka mijiedarbību, izmantojot arī ekosistēmu pakalpojumu pieeju.

Dabas dizaina parks “Baltā kāpa” tika izveidots un atklāts 2016. 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par kūdras ieguves nozari Latvijā

Projekts LIFE REstore sagatavojis īsfilmu par kūdras ieguves nozari Latvijā – par tās nozīmi tautsaimniecībā, kūdras izmantojumu, ieguves procesu un teritoriju apsaimniekošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Latvija ir kūdras ieguves lielvalsts visas Eiropas kontekstā – šeit tiek iegūts 31% no Eiropas Savienībā profesionālajā dārzkopībā izmantotās kūdras apjoma.Latvija ir 8.vietā pasaulē, rēķinot valstī esošo kūdras apjomu uz vienu iedzīvotāju.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par ogulāju stādījumiem kā bijušo kūdras ieguves lauku rekultivācijas veidu

Sagatavota īsfilma par ogulāju – dzērveņu un krūmmelleņu – stādījumiem bijušajoskūdras ieguves laukos. Tas ir rekultivācijas veids, kas piemērots Latvijas apstākļiem, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī sniedz ekonomiskus ieguvumus.

Īsfilmā parādītas LIFE REstore izmēģinājumu teritorijas – krūmmelleņu stādījumi Kaigu purvā un dzērveņu stādījumu ierīkošana Kaudzīšu purvā. Eksperti atzīst, ka ogulāju audzēšana bijušajos kūdras laukos ir finansiāli un ekonomiski izdevīgākais degradētu kūdrāju rekultivācijas veids Latvijā, kuram ir īpaši liels siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciāls, tādējādi tas ir arī klimatam draudzīgs risinājums.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”,

Lasīt tālāk »

Iznācis e-ziņotājs par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par kūdrāju – LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju – ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT.

 

Ar ekosistēmu pakalpojumiem saprot visus labumus, ko cilvēce gūst no ekosistēmām – noteiktas teritorijas dzīvo organismu un nedzīvās vides (augsne, mikroklimats, hidroloģiskie apstākļi) kopums, kam raksturīga vienota vielu aprite, piemēram, purvi.

No vienas puses, dabiski purvi spēj nodrošināt bioloģisko daudzveidību un regulēt klimatu, ūdens un vielu apriti dabā. No otras puses, purvos uzkrājusies kūdra ir nozīmīgs resurss, kas var tikt izmantots gan enerģētikā, gan lauksaimniecībā, gan siltumizolācijas materiālu ražošanai un citiem mērķiem. Veicot ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu, var gūt pilnīgāku priekšstatu par visu veidu labumiem, ko sniedz ekosistēmas, tos salīdzināt un pieņemt ilgtspējīgus lēmumus par turpmāko teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu,

Lasīt tālāk »

Iznācis e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

Iznācis LIFE REstore sestais e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli. Tajāpar LIFE REstore izstrādāto kūdras ieguves ietekmēto teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli, kurš kalpo kā lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments šo teritoriju turpmākas izmantošanas plānošanai pēc kūdras ieguves.E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.

No vienas puses kūdrājos iegūstamā kūdra sniedz ievērojamu ekonomisku labumu, tomēr ieguves rezultātā tiek ietekmētas dabiskās ekosistēmas funkcijas un šie kūdrāji vairs nespēj nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus, kas raksturīgi neskartiem purviem, tostarp zaudējot klimata regulācijas spēju. Šādas teritorijas kļūst par siltumnīcefekta gāzu emisiju avotu, tāpēc to ilgtspējīga apsaimniekošana ir nozīmīga.

LIFE REstore izstrādātais optimizācijas modelis atspoguļo klimata pārmaiņu mazināšanas, sociālekonomiskos un vides ieguvumus, īstenojot noteiktu rekultivācijas veidu pēc kūdras ieguves.

Lasīt tālāk »

LIFE RESTORE GRĀMATA “KŪDRAS IEGUVES IETEKMĒTU TERITORIJU ATBILDĪGA APSAIMNIEKOŠANA UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA”

 

LIFE REstore projekta ietvaros izdota grāmata “Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana”, kurā apkopota informācija par visiem projekta rezultātiem un secinājumiem.

 

Grāmatu elektroniskā formātā iespējams lejupielādēt:

Grāmata latviešu valodā –ŠEIT.

Grāmata angļu valodā – ŠEIT.

 

LIFE REstore projekta nozīmīgs pienesums ir izstrādātie nacionālie siltumnīcefekta gāzu emisiju faktori augstā un pārejas purva kūdras augsnēm, kā arī kūdras augsnēm lauksaimniecības zemēs un aprobētā siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu metodika, kas būs svarīgs elements Latvijas klimata politikas plānošanā.

Būtiski projekta rezultāti ir izstrādātais lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīgas izmantošanas plānošanai, ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums izmēģinājumu teritorijās,

Lasīt tālāk »

Sagatavots LIFE REstore projekta pārskats – Laymans Report

Sagatavots LIFE REstore projekta pārskats jeb Layman’s Report, kura mērķis ir pārskatāmi parādīt projekta mērķus, sasniegtos rezultātus un ilgtermiņa ieguldījumu. Ikvienam Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projektam tā noslēgumā jāsagatavo t.s. Layman’s Report, lai sniegtu būtiskāko informāciju par paveikto.

 

LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves, līdzsvarojot vides, klimata un ekonomiskos aspektus.

Projekta pārskatā – par galvenajām aktivitātēm, degradēto kūdrāju inventarizāciju un izveidoto datubāzi, projekta ieviestajām rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām, siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos, degradēto kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modeli un ekosistēmu pakalpojumiem.

 

LIFE REstore projekta pārskats latviešu valodā pieejams – ŠEIT.

LIFE REstore projekta pārskats angļu valodā pieejams – 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā

Sagatavota īsfilma par LIFE REstore siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā. Dokumentālajā īsfilmā par to, kā notika siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi, kādi ir to rezultāti, to turpmākais pielietojums un būtiskā nozīme valstij.

Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore ietvaros divu gadu periodā veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi dažādā veidā apsaimniekotos kūdrājos Latvijā, tas ļāvis izstrādāt nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus, kurus Latvija varēs izmantot savā ikgadējajā nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā, kuru valstis sagatavo saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām. Noskaidrots, ka reālās siltumnīcefekta gāzu emisijas ir vidēji divas reizes mazākas nekā

Projekta LIFE REstore ietvaros divu gadu laikā – no 2016. gada decembra līdz 2018. gada decembrim – notika SEG emisiju mērījumi – ar slēgto kambaru metodi ievākti gāzu paraugi,

Lasīt tālāk »

Piedalāmies Coast4us zinātniskajā konferencē

Šī gada 14.maijā biedrības “Baltijas krasti” eksperti piedalījās INTERREG Central Baltic Sea Region 2014 – 2020 programas projekta Coast4us zinātniskajā konferencē “Maritime and coastal planning – from planning to results”, kas notika Rīgas Tehniskajā universitātē.

 

Zinātniskās konferences pirmā daļa tika veltīta tēmai “Governance and planning”, bet otrā konferences daļa “Action and results” – prezentācijām un diskusijām.

Konferences otrā daļa tika dalīta divās paralēlās sesijās.  Pirmās sesijas tēma – “Involvement of society and promotion of participation;  Good practice example”, kurā tika prezentēta arī LIFE CoHaBit projekta pieredze “Case study example “Role of development plan of the Nature Park “Piejūra” within in coastal development process of local area“. Otrās sesijas tēma –

Lasīt tālāk »

Notiks LIFE REstore konference

LIFE REstore konference par kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

 

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:
– dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
– kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
– ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

Lasīt tālāk »

Jaunumi Latvijas ekosistēmu pakalpojumu projektos

Š.g. 26. aprīlī Latvijas Universitātes Dabas mājā pulcējās ap 50 interesentu no valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, lai iepazītos ar jaunākajiem rezultātiem ekosistēmu pakalpojumu tēmai veltītajos projektos Latvijā.

Šajā reizē projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi semināra un trešā ekosistēmu pakalpojumu diskusiju foruma tēma bija “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā”. Vairāki projekti tuvojas noslēgumam un ir izstrādāti dažādi ieteikumi, rekomendācijas un interaktīvi rīki, kas palīdz lēmumpieņēmējiem plānot teritoriju attīstību un apsaimniekošanu, ņemot vērā vides sniegtās priekšrocības un nemazinot sabiedrībai nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu.

Ar visām pasākuma laikā izskanējušām prezentācijām var iepazīties šeit.

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros tiek izstrādātas gan stratēģiskās rekomendācijas dažādiem plānošanas līmeņiem Latvijā, gan arī rekomendācijas ar projekta pilotteritorijām saistītu plānošanas dokumentu (Saulkrastu novada attīstības programma un dabas plāni dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru Nacionālajam parkam) pilnveidei.

Lasīt tālāk »

Īsfilma par LIFE REstore projektu

Sagatavota īsfilma par LIFE REstore projektu – filmā uzzināsiet par LIFE REstore nozīmīgākajām aktivitātēm un galvenajiem rezultātiem. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā.

 

Projekts LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ir pirmais Eiropas Komisijas LIFE programmas klimata pārmaiņu mazināšanas projekts Latvijā. Filmā stāstīts par – degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiskas datu bāzes izveidi; siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos; degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un to ekonomiskās vērtības noteikšanu; degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriju pārbaudi projekta izmēģinājumu teritorijās; rekomendāciju sagatavošanu bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai izmantošanai;degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348,

Lasīt tālāk »

Lekcija RTU vides zinātnes studentiem

 

Šodien LIFE Restore projekta ietvaros mūsu ekspertes Dr.paed. Aija Peršēvica un Dr.oec. Līga Brūniņa Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes 2. kursa studentiem vadīja lekciju par “LIFE REstore degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli“.

 

Lekcijas laikā studentiem bija iespēja piedalīties praktiskajā darbā un ar izstrādātā modeļa palīdzību pārbaudīt potenciālos kūdrāju rekultivācijas veidus.

 

Lekcijas prezentācija pieejama ŠEIT

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”

Lasīt tālāk »