Iznācis e-ziņotājs par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par kūdrāju – LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju – ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT.

 

Ar ekosistēmu pakalpojumiem saprot visus labumus, ko cilvēce gūst no ekosistēmām – noteiktas teritorijas dzīvo organismu un nedzīvās vides (augsne, mikroklimats, hidroloģiskie apstākļi) kopums, kam raksturīga vienota vielu aprite, piemēram, purvi.

No vienas puses, dabiski purvi spēj nodrošināt bioloģisko daudzveidību un regulēt klimatu, ūdens un vielu apriti dabā. No otras puses, purvos uzkrājusies kūdra ir nozīmīgs resurss, kas var tikt izmantots gan enerģētikā, gan lauksaimniecībā, gan siltumizolācijas materiālu ražošanai un citiem mērķiem. Veicot ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu, var gūt pilnīgāku priekšstatu par visu veidu labumiem, ko sniedz ekosistēmas, tos salīdzināt un pieņemt ilgtspējīgus lēmumus par turpmāko teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, modelējot teritorijas attīstības scenārijus un salīdzinot potenciālos ieguvumus un sagaidāmos riskus.

LIFE REstore ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma mērķis bija analizēt rekultivācijas veidus un augstā purva ekosistēmas atjaunošanu, kas īstenoti projekta izmēģinājumu teritorijās, un to spēju nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus, izvērtējot teritoriju attīstības scenārijus piecu, 25 un 50 gadu laikā, kā arī noteikt ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko vērtību monetārā izteiksmē.

LIFE REstore ietvaros veikts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums piecās projekta izmēģinājumu teritorijās:

  • koku stādījumi (apmežošana), Kaigu purvs;
  • krūmmelleņu stādījumi, Kaigu purvs;
  • lielogu dzērveņu stādījumi, Kaudzīšu purvs;
  • renaturalizācija, stādot sfagnus, Lielais Ķemeru tīrelis;
  • degradēta augstā purva hidroloģiskā režīma atjaunošana, dabas liegums “Laugas purvs”.

Izvērtēti šo teritoriju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi pirms rekultivācijas un purva ekosistēmas atjaunošanas, t.i., katrai LIFE REstore projekta izmēģinājumu teritorijai veikts gan esošās situācijas ekosistēmu pakalpojumu novērtējums, gan ekosistēmu pakalpojumu novērtējums nākotnes attīstības scenārijiem.

Esošās situācijas ekosistēmu pakalpojumu novērtējums atspoguļo teritorijas stāvokli, ja tā netiktu rekultivēta. Savukārt attīstības scenāriju izvērtējums dažādos laika termiņos ļauj gūt ieskatu par katra rekultivācijas veida priekšrocībām no ekosistēmu pakalpojumu perspektīvas.

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore