Jūras augstākā banga – Veikts pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un izstrādāti priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.  Civillikuma 1104. pants nosaka, ka “Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Jūras piekraste pieder valstij līdz ati vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.” Ņemot vērā, ka kopš Civillikuma pieņemšanas ir pagājis samērā ilgs laiks, Civillikuma autori nav paredzējuši, ka šodien jūras piekraste ir ļoti dinamiska zona, kas atrodas nepārtrauktā jaunveidošanās un noārdīšanas procesā.

Laika gaitā, mainoties procesiem dabā, krasta erozijas procesa rezultātā jūra ir virzījusies iekšzemes virzienā un dažviet skar arī privātpersonām piederošus īpašumus. Tāpēc arvien aktuālāka ir nepieciešamība precīzāk definēt atskaites punktu par to, kas pieder valstij, jeb vietu, kuru sasniedz jūras augstākā banga, kā arī to, kā tas ietekmē privātos īpašumus, kurus šīs krasta izmaiņas ir skārušas. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt metodiku vietas noteikšanai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas, izmantojot tālizpētes materiālus, kā arī veicot apsekošanu dabā.

Pētījuma mērķis ir sagatavot nepieciešamo metodoloģisko un juridisko pamatojumu Ministru kabineta uzdevumu izpildei par vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas, noteikšanu un sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas ieviestu mūsdienu apstākļiem atbilstošu terminu, izstrādātu metodoloģiju minētās vietas noteikšanai, tās aktualizācijas kārtību, kā arī noteiktu kārtību īpašuma tiesību izmaiņām īpašumiem, kurus ir skārušas jūras augstākās bangas.

Pētījuma rezultāti būs pamats jūras piekrastes erozijas monitoringa īstenošanas uzsākšanai, kas savukārt ir saistīts ar Latvijas politikas pielāgošanos klimata pārmaiņām un Vides politikas pamatnostādnēs noteikto.

Pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā tika veikts līguma ietvaros, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā pasūtītāju un biedrību “Baltijas krasti” kā izpildītāju. Līgums noslēgts, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2019/7) rezultātiem (finansēts no budžeta programmas 21.13.00. “Nozares vides projekti” projekta “Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem” ietvaros.

Pētījuma dokumentu iespējams saņemt sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv ar norādi –  Jūras augstākās bangas pētījums.