Sāksies mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi

2019.gada novembrī Carnikavas novadā projekta “LIFE CoHaBit” – “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros dabas parka “Piejūra” mežainajās kāpās tiks uzsākti mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi Carnikavā, Gaujā un Lilastē. Darbus plānots pabeigt līdz pavasarim.

Pagātnē pārmērīga kāpu mežu izmantošana veicināja kāpu smiltāju pārvietošanos, kāpas tika apmežotas, parastās priedes stādot cieši rindās. Šobrīd stādītās priedes ir blīvi saaugušas ar nepietiekamiem gaismas apstākļiem, neveselīgas un to skujas veido lielu nobiru slāni, līdz ar to apgrūtinot iesēties jaunām priedītēm.

Lai kāpu mežs būtu veselīgs, tas ir jākopj.

Atjaunošanu mežainajās kāpās nepieciešams veikt, lai veidotu neviendabīgu audzes struktūru ar laucēm (atvērumiem), biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Tādējādi uzlabojot mežaino piejūras kāpu biotopu kvalitāti un veicinot bioloģisko daudzveidību.

LIFE CoHaBit projekta ietvaros šāda mežaino kāpu atjaunošana 13,1 ha platībā iepriekš jau veikta Mangaļsalā dabas parkā “Piejūra”. Tā kā šādi mežaino piejūras kāpu biotopa atjaunošanas darbi Latvijā tikpat kā nav veikti, pirmie rezultāti ir vērtējami ļoti pozitīvi un līdzīgi biotopa atjaunošanas darbi veicami arī citviet piekrastē.

Mežaino kāpu atjaunošanas darbi ir saskaņoti ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumiem Carnikavā un Lilastē, kā arī tie plānoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem – “Dabas parka “Piejūra” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, un “Sugu un biotopu aizsardzības likumu” un ar Latvijas Republikas meža apsaimniekošanas likumdošanu, kā arī citiem. Darbi tiks veikti cieša sadarbībā ar “Latvijas valsts meži” speciālistiem.

.

Kas ir mežainās kāpas?

Mežainās piejūras kāpas ir reti sastopams biotops – tas aizņem 0,9 % no Latvijas sauszemes platības. Šis biotops jeb dzīvotne ir arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops. Mežainās kāpas ir viens no galvenajiem elementiem, kas veido Latvijai raksturīgo piejūras ainavu. Tām ir augsta un daudzveidīga sociālekonomiskā nozīme rekreācijā, sportā un tūrismā.

Mežainas piejūras kāpas ir nozīmīga dzīvotne retām un aizsargājamām augu sugām – smiltāja neļķei, meža un pļavas silpurenei, staipekņiem u.c. Šī dzīvotne ir nozīmīga arī īpaši aizsargājamiem bezmugurkaulniekiem – priežu sveķotājkoksngrauzim, lielajam un skujkoku dižkoksngrauzim. Mežainās kāpas ir arī ļoti svarīgs biotops vairākām krāšņvaboļu (Buprestidae) sugām un garlūpas racējlapsenei, kā arī putniem – meža balodim, sila cīrulim u.c. Raksturīgās augu sugas ir parastā priede, kadiķis, brūklene, parastā miltene, melnā vistene, sila virsis, mellene, čemuru palēks, aitu un kāpu auzene, zilganā kelērija, nokarenā plaukšķene, liektā sariņsmilga, Šrēbera rūsaine, kladonijas un kladīnas.

.

Kāpēc tiek atjaunotas mežainā kāpas un kadi darbi tiks veikti?

LIFE CoHaBit projektā plānotie darbi ir vērsti uz aizsargājamā biotopa Mežainas piejūras kāpas atjaunošanu un šā biotopa ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, radot labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.

Plānoto darbu mērķis ir uzlabot mežainu piejūras kāpu kvalitāti, radot pēc iespējas labākus apstākļus šo biotopu raksturīgām sugām un kāpu ekosistēmu stabilitātei. Uzdevums ir veicināt mežaudzes dabiskošanos, kuru raksturo dažādu dimensiju koki, lauces, dažādība zemsedzes augājā, neviendabīgums kokaudzes biezībā, reto sugu sastopamība.

Lai atjaunotu mežainās kāpas tiks veikti tādi darbi kā: (1) Tiks saglabāti iepriekšējās paaudzes koki un uzlaboti to augšanas apstākļi, tos atēnojot un izcērtot ap tiem jaunākos kokus, kas aug šo vecāko koku vainagā; (2) Tiks saglabāti dobumaini koki, stulbeņi, sausokņi, kas ir īpaši svarīgi meža elementi un mājvietas dažādām kukaiņu  un putnu sugām; (3) Tiks saglabāti īpatnēji koki, kas ir ekoloģiski un ainaviski augstvērtīgi, kā arī tiks saglabātas pameža augu sugas, kā piemēram, kadiķi; (4) Dažādos meža nogabalos tiks veikta blīvi saaugušo priežu retināšana dažādās intensitātēs; (5) Tiks atjaunotas un veidotas lauces jeb atvērumi, atstājot vecos, bet izcērtot atsevišķus jaunākus kokus; (6) Tiks retinātas jauno priežu audzes ar augstu biezību, atstājot atsevišķas dzīvotspējīgākās, resnākās un augstākās priedes vai to grupas; (7) Tiks veidoti nelieli atklātas augsnes laukumi, jo vietām mežā ir pārāk biezs sūnu slānis, kas traucē augt dažādiem lakstaugiem, kā piemēram, smiltāja neļķei vai pļavas silpurenei, kā arī  apgrūtina iesēties jaunajām priedītēm.

Mežaino kāpu atjaunošanas un kopšanas pasākumi tiks veikti šajā ziemas sezonā. Darbi tiks veikti ar meža kopšanai atbilstošu traktortehniku. Kopējā darbu teritorija ir vairāk kā 200 ha, kuros saglabāsies neskartas mežaudzes vai veidotas lauces, vai tiks samazināts koku apaugums par 30-50% .

.

Atvainojamies iedzīvotājiem par neērtībām, kas radīsies meža kopšanas laikā. Informējam, ka darbu veikšanas laikā var tik slēgtas kādas no dabas takām, kā arī ierobežota dabas parka “Piejūra” apmeklētāju pārvietošanās. Iespējami nelieli satiksmes ierobežojumi. Vēršam uzmanību, ka veicot meža kopšanu, koki, kas tiks nocirsti, tiks krāmēti lielās kaudzēs jeb krautuvēs, no kurām tālāk tie tiks aizvesti prom no dabas parka.

.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

A.Jeņina, A.Rudusāne