Jūras augstākā banga – atsākas darbs pie robežlīnijas noteikšanas un vides politikas dokumentu pilnveides

Biedrība “Baltijas krasti” uzsāk projektu “Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā”. Projekta ietvaros plānots noteikt augstākās bangas robežlīniju, balstoties uz iepriekš izstrādāto metodoloģiju, un piedāvāt priekšlikumus vides politikas dokumentu pilnveidei.

Robežlīniju plānots noteikt, izmantojot 2,5 metru absolūtā augstuma atzīmi virs jūras līmeņa, kā arī dabā analizējot izņēmuma gadījumu zonas, piemēram, upju grīvas vai mākslīgi nostiprinātus krastus. Tiks veidotas tematiskās kartes, kas atspoguļo augstākās bangas robežlīnijas noteikšanu dažādās krasta teritorijās. Vienlaikus tiks skatīts arī augstākās bangas robežlīnijas juridiskais konteksts un izstrādāti ieteikumi apsaimniekošanas darbībām augstākās bangas robežlīnijas zonā.

Kā noskaidrots iepriekš, šobrīd jūras krastā atrodas vairāk nekā 100 īpašumu. Krasta mainīgums tiešā veidā ietekmē šos īpašniekus, jo iespējama jaunu piekrastes teritoriju nonākšana valsts īpašumā. Krasta erozijai attīstoties, paredzēts, ka augtākās bangas robežlīnija būs jāatjauno vismaz reizi 10 gados, lai precizētu valstij piederošā krasta robežas.

Projekts tiks veikts līguma ietvaros, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā pasūtītāju un biedrību “Baltijas krasti” kā izpildītāju un ir finansēts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.