Uzsākta projekta “Vides NVO – katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā” īstenošana

Biedrība “Baltijas krasti” uzsākusi projekta “Vides NVO – katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/47/2021)  īstenošanu.

Projekts tiks īstenots, biedrībai sadarbojoties ar projektu iesniegumu konkursā “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana” tematiskās sadarbības aktivitātes “Aprites ekonomikas jomā” īstenošanā iesaistītājām organizācijām – biedrību “Zaļā brīvība” un nodibinājumu “Pasaules dabas fonds”.

Projekta mērķis

Biedrība ir ieinteresēta darboties aprites ekonomikas jomā, tā ir saistīta ar esošo kompetenci, projektu iestrādnēm, kā arī turpmākiem pētniecības un praktisko iniciatīvu plāniem. Biedrība saskata vairākus izaicinājumus “Rīcības plāna pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam” ieviešanai Latvijā, kā piemēram, tautsaimniecības liela atkarība no dabas resursiem, zema resursu produktivitāte, tehnoloģiju un iniciatīvu trūkums otrreizējo izejvielu pārstrādē un izmantošanā. Pāreja uz aprites ekonomiku paredz valsts ekonomikas pārveidi un šajā gadījumā ļoti būtisks ir plašs sabiedrības atbalsts, sabiedrības patēriņa un kultūras maiņa.

Projekta uzdevumi

1. Projektā iesaistīto partneru apzināšana, potenciālo tēmu izpēte, definēšana un izstrāde;

2. Starpnodevuma aprobācija un sadarbība ar iesaistītajām pusēm (dažādu nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvjiem, VVD, BVKB u.c.);

3. Nodevuma sagatavošana tematiskajā sadarbības aktivitātē “Aprites ekonomikas jomā”;

4. Projektu sagatavošanas spēju stiprināšana ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistē.

Projektā sasniedzamie rezultāti

1. Izstrādāts tematiskais ietvars starpnodevuma un nodevuma realizēšanai;

2. Sarīkoti un novadīti četri semināri (klātienē vai attālināti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai u.c. ietekmējošajiem apstākļiem) iesaistītajām pusēm, sasniedzot kopējo auditoriju – vismaz 100 dalībnieki;

3. Sagatavots tematiskais nodevums. Tā izstrādes laikā plānota sadarbība ar aktivitātes īstenošanā iesaistītajā organizācijām – biedrību “Zaļā brīvība” un nodibinājumu “Pasaules dabas fonds”;

4. Sagatavoti un iesniegti 3 projekti vietējās un/vai starptautiskās programmās.

Ilgtermiņa ieguldījums / rezultāts:

1. Sekmēta projekta veiksmīga ieviešana;

2. Iesaistīto pušu kapacitātes un zināšanu paaugstināšana aprites ekonomikas jomā;

3. Kapacitātes un zināšanu paaugstināšana iesaistīto jomu pārstāvjiem un dažādu institūciju darbiniekiem.

Projekta izmaksas: 24 999.30 €, ieviešanas termiņš: 30.04.2022

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros.