Projekta A2 ziņojuma 2.redakcija

 

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta A2 aktivitātes (Biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakšu ieguvumu izvērtējums) ietvaros izstrādāta ziņojuma 2.redakcija  A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs

 

Ziņojums papildināts ar sadaļu par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieeju dabas parka “Piejūra” teritorijai.  Nodaļa ietver:

– Ekosistēmu pakalpojumu (EP) pieejas analīzi un EP novērtēšanas metožu apskatu;

– Aprakstu par atbilstošāko EP novērtējuma metodi DP “Piejūra” teritorijai, kā arī ir izstrādāta EP novērtēšanas matrica, identificējot gan ģeotelpiskās vienības, gan atlasot vērtēšanas indikatorus. Ņemta vērā pieredze arī no vairākiem Latvijas mēroga LIFE projektu ietvaros (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE Viva Grass un LIFE REstore) veiktajiem EP novērtējumiem, kuri par pamatu EP novērtējumam izmanto biofizikālā novērtējuma metodi, līdz ar to tiek pielietota vienota metodika Latvijas mērogā;

– EP vērtēšanas indikatoru sasaisti ar LIFE CoHaBit projektā paredzētajiem biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

Lai gan LIFE CoHaBit projekta ietvaros nav paredzēts veikt EP novērtējumu DP “Piejūra” teritorijai, šī ziņojuma ietvaros ir veikta ģeotelpisko vienību un vērtēšanas indikatoru atlase, kā arī izstrādāta EP vērtēšanas matrica, kas ļauj dabas aizsardzības teritorijai izvirzīt pamatotākus lēmumus biotopu apsaimniekošanas pasākumiem, ko iespējams integrēt arī jaunajā dabas aizsardzības plānā.

 

Ziņojuma izstrādē iesaistītie eksperti: Telpiskās attīstības plānošanas eksperte, vides un tūrisma eksperte Mg.Agnese Jeņina, piekrastes biotopu eksperte Dr.biol.Brigita Laime, ģeologs, Dr.geol.Jānis Lapinskis, socio-ekonomiskais eksperts Dr.oec.Elīna Konstantinova.

Ziņojums satur tikai projekta LIFE CoHaBit īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv