Notikusi pirmā AQUARES darba grupas sanāksme

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2018.gada 30.novembrī Rīgā, notikusi pirmā Latvijas darba grupas sanāksme.

Pirmo darba grupas sanāksmi atklāja AQUARES projekta vadītāja Līga Brūniņa, kura pateicās dalībniekiem par to iespēju piedalīties AQUARES projekta pirmajā stakeholderu darba grupas sanāksmē, kā arī izklāstīja sanāksmes dalībniekiem dienas kārtību un iepazīstināja ar sanāksmes galveno mērķi – Apzināt Latvijas pieredzi un iesaistīto pušu veiktās aktivitātes/darbības virzienus ūdens ilgtspējīgas izmantošanas jomā.

Projekta vadītāja sanāksmes dalībniekiem prezentēja par AQUARES projektu kopumā – Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (“Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ir par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vēršot lielu uzmanību uz sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem un to integrāciju pārvaldības procesā. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz zināšanu pārnesi un efektīvu risinājumu ieviešanu ūdens resursu apsaimniekošanas politikā, kā arī ūdens atkārtotas izmantošanas inovācijas un biznesa iespēju veicināšanu dažādos sektoros.

 

AQUARES projekta darba grupas sanāksme turpinājās ar dalībnieku prezentācijām par pieredzi un rezultātiem jau realizētajos projektos ūdenssaimniecības jomā. Kopumā tika prezentētas 7 prezentācijas – gan projekti, gan jaunākie pētījumi par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu gan Latvijā, gan ārvalstīs:

 

Pēc darba grupas sanāksmes dalībnieku prezentācijām notika diskusija, kuru vadīja projektu vadītāja un tajā aktīvi iesaistījās visi darba grupas dalībnieki. Diskusija noritēja raiti un produktīvi, jo visi diskusijas dalībnieki pārstāvēja ūdenssaimniecības sfēru un dažādas institūcijas. Kopumā var secināt, ka AQUARES projekts tiek realizēts ļoti nozīmīgā brīdī, kad Eiropas Komisijā tiek strādāts pie jaunās, ūdens resursu atkārtotas izmantošanas regulas, kā arī minimālajām prasībām (pirmā redakcija jau tika nodota Eiropas Komisijā 28.05.2018.). Būtiski minēt, ka ļoti vērtīga informācija AQUARES projektam tika nodota caur dalībnieku prezentācijām, kas sniedza ieskatu, kā arī informāciju par aktuālākajiem datiem un metodēm ūdens resursu atkārtotā izmantošanā, kā arī iespējamo sadarbību un citu projektu rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.  Diskusijas laikā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, gan ūdenssaimniecības projektu ieviešanā, gan lielākajiem izaicinājumiem un normatīvo regulējumu Latvijā, kā arī par galvenajām aktualitātēm Latvijas kontekstā, veidojot kopīgu redzējumu uz ūdens resursu atkārtotas izmantošanas aktuālajiem jautājumiem Latvijā.

Ar galvenajiem diskusijas secinājumi, rekomendācijām, pārdomām, aktualitātēm un problēmjautājumiem var iepazīties darba grupas protokolā ŠEIT.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES