Noslēdzies projekts “Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā”

2021.gada aprīlī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un biedrību “Baltijas krasti” tika noslēgts līgums Nr.1-08/169/2020 par projekta „Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/169/2020) īstenošanu. Projekta sadarbības iestāde – VARAM Vides aizsardzības departaments.

Jūras piekrastes josla līdz vietai, kuru sasniedz augstākā banga, pieder valstij, un par šo teritoriju būtu attiecīgi jārūpējas, nosakot piemērotus apsaimniekošanas pasākumus. Ņemot vērā, ka jūras piekraste ir ļoti dinamiska zona, kas atrodas nepārtrauktā jaunveidošanās un noārdīšanas procesā, laika gaitā, mainoties procesiem dabā, krasta erozijas rezultātā jūra ir virzījusies iekšzemes virzienā, izmainot cilvēku noteiktās robežas. Ir nepieciešama skaidra metodoloģija un juridiski pamatoti risinājumi jūras piekrastes joslas robežas noteikšanai nacionālā mērogā īpašumtiesību definēšanai, lai pašvaldības varētu veikt piekrastes apsaimniekošanu un nodrošināt tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un atpūtniekiem, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projektā “Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā” noteikta augstākās bangas robežlīnija, izmantojot 2,5 metru absolūtā augstuma atzīmi virs jūras līmeņa, kā arī dabā analizējot izņēmuma gadījumu zonas, piemēram, upju grīvas vai mākslīgi nostiprinātus krastus. Vienlaikus skatīts arī augstākās bangas robežlīnijas juridiskais konteksts un izstrādāti ieteikumi apsaimniekošanas darbībām augstākās bangas robežlīnijas zonā.

Projekta gaitā rasti risinājumi augstākās bangas robežlīnijas noteikšanai arī zonās, kur krasta reljefs ir vāji izveidots un tā izmaiņas notiek ļoti lēni. Šajās zonās kopējā erozijas un akumulācijas procesu intensitāte ir ļoti zema un bez izteiktas virzības – šie krasta iecirkņi ir uzskatāmi par stagnējošiem. Tādos krasta iecirkņos augstākās bangas robežlīnija noteikta pēc ekspertu vērtējuma, ņemot vērā katra posma specifiku.

Projekta ekspertu komanda, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, palīdzēja izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kuros aprakstīta Augstākās bangas robežas un tās buferjoslas noteikšana, aktualizēšana un apstiprināšana.  

Projekts tiks veikts līguma ietvaros, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā pasūtītāju un biedrību “Baltijas krasti” kā izpildītāju un ir finansēts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.