LIFE CoHaBit monitora vizīte 2018

Šī gada 7.-8.novembrī norisinājās LIFE CoHaBit projekta uzrauga NEEMO EEIG vizīte. Vizītē tika pārstāvēti visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

Pirmajā monitora vizītes dienā tika apskatītas projekta teritorijas, kurās jau veikti pirmie praktiskie biotopu atjaunošanas darbi. Dienu sākām Carnikavas novada teritorijā, kur apskatījām uzstādītos niedru žodziņus, kas šobrīd ir vienīgā vieta Baltijā, kur šāda metode tiek izmēģināta. Niedru sētiņas darbojas kā vēja enerģijas slāpētāji un veicina kāpas pieaugšanu, kā arī mazina kāpu augāja izbradāšanu.  Tālāk devāmies uz Daugavgrīvu, kur tika apsekotas divas projekta teritorijas, pirmā – lagūnas atjaunošanas teritorija, otrā – invazīvo augu ierobežošanas un pļavas atjaunošanas teritorija. Lagūnas atjaunošanai tiek pielietota regulārās pļaušanas metode. Būtiski ir samazināt niedru daudzumu, atstājot tikai dažus vecākos niedru pudurus, kā arī radīt atklātas pieejas lagūnas ūdensmalai.  Projektā tiek veikti arī invazīvo augu ierobežošanas un pļavas atjaunošanas darbi netālu no Daugavgrīvas lagūnām. Šajā teritorijā lielākais izaicinājums bija ne tikai lielais krūmāju aizaugums un augsts invazīvo augu sugu blīvums (Kanādas zeltgalvīte un Puķu sprigane), bet arī teritorija bija ļoti piegružota, ne tikai ar sadzīves atkritumiem, bet arī ar būvgružiem, kas darbu veikšanu padarīja īpaši izaicinošu.  Dienas noslēgumā apskatījām biotopu atjaunošanas darbu progresu Vakarbuļļu piekrastes pļavās.  Teritorijā jau veikti pirmie darbi, kā ietvaros tika izvākts biezais kūlas slānis, nelielos lakumiņos, veikta augsnes virsējās kārtas noņemšana, kā arī veikta pļavas pļaušana, pielietojot metodi – pļaušana joslās. Darbu mērķis ir atjaunot pļavu un Buļļupes krasta augāju, kur būs bagātīgas jumstiņu gladiolas, zemeņu āboliņa, jūrmalas armērijas un citu augu atradnes, kukaiņu un putnu dzīvesvietas.

Otrajā monitora vizītes dienā tika prezentēts un pārrunāts projekta progress, izdiskutēti lielākie izaicinājumi un nosprausti turpmākie mērķi. Kopumā var secināt, ka LIFE CoHaBit ir ambiciozs projekts, kuram priekšā vēl daudz izaicinājumu, bet ir veikts liels darbs un ekspertu ieguldījums, lai veiksmīgi varētu to turpināt.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv