Iesniegts LIFE Integrētais projekts

2019.gada 14.martā projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā – LIFE TAP DIPRiver” ietvaros tika iesniegts LIFE Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai”.

 

LIFE Integrētā projekta (IP) vispārējais mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, pilnībā īstenojot Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos noteiktos pasākumus.

 

UBAP un to pasākumu programmas mērķis ir novērst ūdens vides pasliktināšanos un uzlabot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli, kuri pašlaik ir klasificēti kā zemāki par labas kvalitātes klases ūdensobjektiem.

 

IP konkrētie mērķi ir:

 1. samazināt riska ūdensobjektu piesārņojumu no sadzīves notekūdeņiem un samazināt notekūdeņu izplūdes izraisīto un riska ūdensobjektos uzkrāto barības vielu slodzi;
 2. samazināt barības vielu un citu piesārņojošo vielu noteci no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai samazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un izkliedēto piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora noplūžu samazināšanai;
 3. samazināt vai mazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, t.sk. ko rada meliorācijas sistēmu atjaunošana un rekonstrukcija;
 4. uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās ieviešanas mehānismus, tostarp novērst trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu pilnīgāku un efektīvāku UBAP īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
 5. palielināt dažādu iesaistīto pušu informētību un veicināt to iesaistīšanos upju baseinu apsaimniekošanas plānu īstenošanā.

 

Papildaktivitātes

LIFE integrētais paredz arī  tādu aktivitāšu ieviešanu, kas tiek finansētas no citem finanšu avotiem/fondiem un finanšu instrumentiem – gan ES, gan valsts, gan privātajiem.

Papildu aktivitāšu galvenais mērķis arī ir nodrošināt riska ūdensobjektu statusa uzlabojumus, īstenojot UBAP pasākumus. lŠīs aktivitātes tiek ierosinātas, lai pabeigtu nepieciešamo pasākumu kopumu riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai, kur ietverto aktivitāšu plānošanā būtu iesaistītas dažādas iesaistītās puses, un integrēt tās turpmākajā upju baseinu apsaimniekošanā, kā arī lai īstenotu to demonstrācijas pasākumu un paraugprakšu tālāknododamību un plašāku piemērošanu, kas būtu atzīti par efektīvu ūdens stāvokļa uzlabošanai IP ieviešanas laikā un var būt piemērojami arī ūdensobjektiem, kas nav ietverti projekta darbības mērogā.

 

Papildaktivitāšu mērķi ir:

 1. samazināt pilsētas notekūdeņu radītās piesārņojuma slodzes riska ūdensobjektos, uzlabojot decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārvaldību un tālāku centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu paplašināšanu vai rekonstrukciju;
 2. samazināt lauksaimniecības un mežsaimniecības aktivitāšu izraisīto izkliedēto piesārņojumu riska ūdensobjektos;
 3. uzlabot riska ūdensobjektu ekoloģisko stāvokli, ko ietekmē vēsturiskais piesārņojums vai hidroloģiskās un morfoloģiskās izmaiņas;
 4. samazināt plūdu negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektu statusu;
 5. uzlabot novatorisku risinājumu pielietošanu, lai samazinātu ūdens kvalitātes un daudzuma risku ūdens nozarē, tostarp veicinot ūdens atkārtotas izmantošanas paņēmienus un procedūras;
 6. 6stiprināt pārrobežu sadarbību upju baseinu apsaimniekošanā, jo īpaši, īstenojot pasākumus ūdens stāvokļa uzlabošanai.

 

Plānotais projekta ilgums – 8 gadi (2020.g. – 2027.g.)

 

Projekta vadošais partneris – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)

Kopā projektā iesaistīti 18 projekta partneri:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • Zemkopības ministrija (ZM)
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (SILAVA)
 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācija (LŪKA)
 • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZM NĪ)
 • Biedrība “Baltijas krasti” (Baltijas krasti)
 • Pasaules Dabas fonds Latvija (WWF Latvija)
 • Latvijas Dabas fonds (LDF)
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR (BIOR) Baltijas Vides forums (BEF)
 • Latvijas Universitāte (LU)
 • Zemnieku Saeima
 • SIA PAIC
 • Engures novada pašvaldība
 • Jelgavas novada komunālais uzņēmums (Jelgavas novada KU)
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.