Aļģu apsaimniekošana Latvijas piekrastē

Šogad veiksim jūras aļģu sanesumu un to apsaimniekošanas izvērtēšanu Latvijas piekrastē

Piekrastē katru gadu tiek izskalots ievērojams daudzums jūras aļģes. Izskalotās aļģes veido sanesumu joslas, kā arī pārklāj piekrastes seklūdes daļas, kas var traucēt pludmales apmeklētājiem gan padarot ieiešanu jūrā nepatīkamu, gan ar nepatīkamo smaku. Līdz ar to aļģu sanesumi ietekmē gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu labsajūtu, kā arī tūrisma un saistīto nozaru attīstību piekrastē.

Lai cilvēks ar saimniecisko darbību nenodarītu kaitējumu dabai, visā piekrastē nevajadzētu atļaut jūras aļģes vākt, jo izskaloto jūras aļģu sanesumu joslas var veidot Eiropas Savienības nozīmes biotopu, kas ir nozīmīga dzīves vieta Latvijā reti sastopamām, īpaši aizsargājamām augu sugām, kā arī biotops ir barošanās vieta daudzām ūdensputnu sugām.

Līdz ar to, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, ievērojot gan saimnieciskās, gan dabas aizsardzības intereses, ir svarīgi novērtēt un monitorēt piekrastes sanesumu novākšanas nepieciešamību un sekas.

Tāpēc biedrība “Baltijas krasti” šī gada laikā veiks jūras aļģu sanesumu izvērtēšanu un apsaimniekošanas plāna izstrādi Latvijas piekrastei. Plānots plānu izstrādāt līdz 2018.daga beigām un tā izstrādē piedalīsies ekspertu komanda šādā sastāvā: botāniķis, ornitologs, entomologs, jūras mikrobiologs, ekologs, krasta ģeologs un ekonomists.

Dokumentā tiks apkopota informācija par jūras aļģu sanesumu veidošanās vietām, potenciālajiem apjomiem, laiku, sugām, kā arī tiks sniegts krasta morfoloģiskais novērtējums. Tiks sagatavots karšu materiāls, kā arī apzinātas jūras aļģu savākšanas un apsaimniekošanas iespējas līcī un atklātās jūras daļā.

Tik padziļināts pētījums par jūras aļģu sanesumu izvērtēšanu un apsaimniekošanu Latvijā tiek veikts pirmo reizi. Tam ir būtiska loma ilgtspējīgā piekrastes apsaimniekošanā un resursu izmantošanas plānošanā visā Latvijas piekrastē.

Plāns tiek izstrādāts pēc biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” pasūtījuma, kas sadarbībā ar Latvijas Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām, ir uzsākusi īstenot EJZF starpteritoriālo sadarbības projektu, kura mērķis ir izstrādāt Latvijas piekrastes teritorijai vienotu dokumentu, lai palīdzētu uzņēmējiem, pašvaldībām, piekrastes apsaimniekotājiem un Dabas aizsardzības pārvaldei īstenot jūras aļģu apsaimniekošanu, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses.