Warning: Undefined array key "post_type" in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 249
Ekosistēmas un to pakalpojumi - Baltijas Krasti

Ekosistēmas un to pakalpojumi

Ekosistēmas un to pakalpojumi

Ekosistēmas ir sarežģīts kompleksu attiecību kopums starp dzīvajiem organismiem, biotopiem un apkārtējās vides iemītniekiem. Ekosistēmas nodrošina tādas funkcijas kā pārtikas apgādi, ūdens, gaisa un klimata regulēšanu, augsnes auglības saglabāšanu, barības vielu apriti, dabas sniegtās estētiskās un kultūras vērtības, dabas daudzveidību u.tml. Tajā pat laikā tādas ekosistēmas kā meži, kāpas un purvi ir tie, kuri visvairāk tiek ietekmēti no saimnieciskās izmantošanas.

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums ir iekļauts dažādos ES plānošanas dokumentos, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2011.-2020. gadam, kas nosaka, ka dalībvalstīm jāspēj identificēt un novērtēt tās ekosistēmas un pakalpojumus.

Kopš 2014. gada biedrība “Baltijas Krasti” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi realizēšanu, kuras ietvaros tiks veikts ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums, kas ļaus efektīvāk apsaimniekot dabas teritorijas un objektīvāk pieņemt lēmumus attiecībā uz ilgtspējīgu teritorijas apsaimniekošanu.