Bioloģiskā daudzveidība

2011. gada 3.maijā Eiropas Komisija apstiprināja jauno bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kas paredz apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Eiropas dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības politikas neatņemama sadaļa ir Eiropas parlamenta un padomes direktīvas par savvaļas putnu aizsardzību 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) un par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs).

Saistībā ar bioloģiskās daudzveidības izpēti un saglabāšanu Biedrība Baltijas krasti 2014. gadā ir veikusi Eimuru meliorācijas kanāla izvērtēšanu erozijas seku mazināšanai, izstrādājot rekomendācijas meliorācijas kanāla un kāpas atjaunošanai piekrastes joslā Mežciemā, Carnikavas novadā.

2015. gadā Biedrība Baltijas krasti, sadarbībā ar upju hidroloģijas ekspertu un meliorācijas sistēmu ekspertu ir veikusi Langas upes izpēti, sagatavojot rekomendācijas Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai, sniedzot priekšlikumus un risinājumus Langas upes hidroloģiskā režīma atjaunošanai, kā arī situācijas uzlabošanai Kalngales ciematā.