Atbalsts politikas veidotājiem sociālā dialoga veidošanai

Kopš 2015. gada Biedrība Baltijas krasti ir aktīvi iesaistījusies Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, izvērtējot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un kuru mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Kā viena no projekta LIFE REstore aktivitātēm tiek plānota Purvu apsaimniekošanas stratēģijas izveide, kas ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu, pārdomātu un ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu, ko reglamentēs valstiska līmeņa dokumentācija.

Reizi ceturksnī biedrība Baltijas krasti organizē ieinteresēto pušu sanāksmes, kurās tiek pieaicināti plašu nozaru eksperti, valsts pārvaldes pārstāvji un ieinteresētās personas, pārrunājot ar vidi saistītos aktuālos jautājumus, problēmas un potenciālās risinājuma iespējas.