LIFE REstore

Notikusi ieinteresēto personu identificēšana REstore projekta ieviešanai

Lai veiksmīgi tiku nodrošināta projekta Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore) izvirzīto mērķu sasniegšana, ir izstrādāts dokuments – Ieinteresēto personu identificēšana un to iesaistes stratēģija.

Dokuments ir izstrādās divās daļās, kur pirmajā daļā ir aprakstītas projektā iesaistītās puses, bet otrajā – ieinteresēto pušu iesaistes stratēģija.

Visas iesaistītās puses tiek iedalītas četrās grupās, par pamatu ņemot to ieinteresētību projektā, kā arī iespējās ietekmēt valsts politikas plānošanas dokumentus. Izdalītās grupas:

  1. Projekta realizācijā iesaistītās personas;
  2. Lielākās ietekmes organizācijas (Primary group);
  3. Netiešās ietekmes organizācijas (Secondary group);
  4. Ieinteresētās organizācijas.

Iesaistes stratēģija ir veidota, ievērojot atklātības, vienlīdzības, informācijas pieejamības, divvirzienu komunikācijas, savstarpējās uzticēšanās un proaktīvas līdzdalības principus.

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.