LIFE CoHaBit

Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””


2016. gada 1. septembrī Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību „Baltijas krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldi, Saulkrastu novada pašvaldību un Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu ir uzsākusi LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) īstenošanu. Dabas parks „Piejūra” ir NATURA 2000 teritorija. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Projekta ietvaros tiks atjaunots dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāns, izstrādāts jauns apmeklētāju plūsmas menedžmenta plāns visai parka teritorijai. Tiks veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās. Projekta ietvaros liela uzmanība ir vērsta uz mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu, izglītošanu un aktivitāšu īstenošanu par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Īstenojot projektu, tiks veikts nozīmīgs ieguldījums un ieviesta ilgtspējīga pieeja sociālo, ekonomisko un vides interešu sabalansēšanai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projektā risinātie jautājumi ir aktuāli arī citām Latvijas piekrastes pašvaldībām, līdz ar to, LIFE projekta ietvaros izstrādātās metodoloģijas, pieredze un prakse, būs pielietojama izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un pārvaldību plānus.

Projekta kopējais budžets ir 1 399 812,52 EUR, no kuriem 839 887,51 EUR ir LIFE programmas līdzfinansējums, 234 169,20 EUR valsts budžeta finansējums, bet 325 755,81 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekta īstenošana ilgs četrus gadus, līdz 2020. gada 31. augustam.