Jaunumi

Notiks LIFE REstore konference

LIFE REstore konference par kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

 

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:
– dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
– kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
– ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

Lasīt tālāk »

Jaunumi Latvijas ekosistēmu pakalpojumu projektos

Š.g. 26. aprīlī Latvijas Universitātes Dabas mājā pulcējās ap 50 interesentu no valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, lai iepazītos ar jaunākajiem rezultātiem ekosistēmu pakalpojumu tēmai veltītajos projektos Latvijā.

Šajā reizē projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi semināra un trešā ekosistēmu pakalpojumu diskusiju foruma tēma bija “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā”. Vairāki projekti tuvojas noslēgumam un ir izstrādāti dažādi ieteikumi, rekomendācijas un interaktīvi rīki, kas palīdz lēmumpieņēmējiem plānot teritoriju attīstību un apsaimniekošanu, ņemot vērā vides sniegtās priekšrocības un nemazinot sabiedrībai nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu.

Ar visām pasākuma laikā izskanējušām prezentācijām var iepazīties šeit.

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros tiek izstrādātas gan stratēģiskās rekomendācijas dažādiem plānošanas līmeņiem Latvijā, gan arī rekomendācijas ar projekta pilotteritorijām saistītu plānošanas dokumentu (Saulkrastu novada attīstības programma un dabas plāni dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru Nacionālajam parkam) pilnveidei.

Lasīt tālāk »

Īsfilma par LIFE REstore projektu

Sagatavota īsfilma par LIFE REstore projektu – filmā uzzināsiet par LIFE REstore nozīmīgākajām aktivitātēm un galvenajiem rezultātiem. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā.

 

Projekts LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ir pirmais Eiropas Komisijas LIFE programmas klimata pārmaiņu mazināšanas projekts Latvijā. Filmā stāstīts par – degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiskas datu bāzes izveidi; siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos; degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un to ekonomiskās vērtības noteikšanu; degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriju pārbaudi projekta izmēģinājumu teritorijās; rekomendāciju sagatavošanu bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai izmantošanai;degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348,

Lasīt tālāk »

Lekcija RTU vides zinātnes studentiem

 

Šodien LIFE Restore projekta ietvaros mūsu ekspertes Dr.paed. Aija Peršēvica un Dr.oec. Līga Brūniņa Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes 2. kursa studentiem vadīja lekciju par “LIFE REstore degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli“.

 

Lekcijas laikā studentiem bija iespēja piedalīties praktiskajā darbā un ar izstrādātā modeļa palīdzību pārbaudīt potenciālos kūdrāju rekultivācijas veidus.

 

Lekcijas prezentācija pieejama ŠEIT

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”

Lasīt tālāk »

Projekta A2 ziņojuma 2.redakcija

 

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta A2 aktivitātes (Biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakšu ieguvumu izvērtējums) ietvaros izstrādāta ziņojuma 2.redakcija  A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs

 

Ziņojums papildināts ar sadaļu par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieeju dabas parka “Piejūra” teritorijai.  Nodaļa ietver:

– Ekosistēmu pakalpojumu (EP) pieejas analīzi un EP novērtēšanas metožu apskatu;

– Aprakstu par atbilstošāko EP novērtējuma metodi DP “Piejūra” teritorijai, kā arī ir izstrādāta EP novērtēšanas matrica, identificējot gan ģeotelpiskās vienības, gan atlasot vērtēšanas indikatorus. Ņemta vērā pieredze arī no vairākiem Latvijas mēroga LIFE projektu ietvaros (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi,

Lasīt tālāk »

Iesniegts LIFE Integrētais projekts

2019.gada 14.martā projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā – LIFE TAP DIPRiver” ietvaros tika iesniegts LIFE Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai”.

 

LIFE Integrētā projekta (IP) vispārējais mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, pilnībā īstenojot Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos noteiktos pasākumus.

 

UBAP un to pasākumu programmas mērķis ir novērst ūdens vides pasliktināšanos un uzlabot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli, kuri pašlaik ir klasificēti kā zemāki par labas kvalitātes klases ūdensobjektiem.

 

IP konkrētie mērķi ir:

  1. samazināt riska ūdensobjektu piesārņojumu no sadzīves notekūdeņiem un samazināt notekūdeņu izplūdes izraisīto un riska ūdensobjektos uzkrāto barības vielu slodzi;

Lasīt tālāk »

Mangaļsalā mežaino kāpu atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam

Šī gada janvārī dabas parkā “Piejūra” Mangaļsalā tika uzsākti mežaino kāpu biotopu apsaimniekošanas darbi. Šīs ir vienas no projekta LIFE CoHaBit praktiskajām aktivitātēm dabā, kas tiek veiktas atbilstoši ekspertu atzinumiem un saskaņā ar vides ekspertu vērtējumiem, kas tika pausti pērnā gada jūnijā ekspertu sanāksmē, veicot lauka apsekojumus darbu paredzētajās teritorijās Mangaļsalā.

Mangaļsalas mežainajās kāpās notika kokaudžu retināšana un lauču veidošanas darbi. Darbu mērķis ir izveidot neviendabīgu audzes biezības struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Lauces veidotas dažāda lieluma, bet nepārsniedzot 0,2 ha platību. Tika saglabātas visas kritalas un sausokņi, kas resnāki par 25 cm un saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes.

Pelēkajā kāpā atstāti tikai daži koki uz hektāru.

Lasīt tālāk »

Iznākusi pirmā AQUARES projekta preses relīze

Starptautiskais projekts AQUARES ir Interreg Europe programmas projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība reģionālais attīstības fonds. Projekts tika uzsākts 2018.gada 1.jūnijā un tiek realizēts 5 gadus līdz 2023.gada 31.maijam.  Kopā projektā ir 10 partneri, kas pārstāv 9 Eiropas valstis – Spānija, Grieķija, Polija, Malta, Itālija, Vācija, Slovēnija, Čehija un Latvija.  Projekta vadošais partneris – Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija.

AQUARES projekta mērķis ir uzlabot politikas instrumentus un ūdens apsaimniekošanas koncepcijas, integrējot notekūdeņu atkārtotu izmantošanu valsts, reģionālajā un vietējā attīstības plānos, lai veicinātu notekūdeņu resursu efektīvu izmantošanu. Projekts palielinās valsts iestāžu spēju ierosināt tiesību aktu izmaiņas attiecībā uz ūdens un dzeramā ūdens pamatdirektīvām. Projekts arī liek uzsvaru uz labāko praksi, lai nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem un veicina ilgtspējīgas attīstības un ekoinovācijas ieviešanu lauksaimniecībā,

Lasīt tālāk »

Latvija pirmā no Baltijas valstīm izstrādā nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus SEG inventarizācijas ziņojumam

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā vides un klimata projekta LIFE REstore pētījumi apstiprina – starptautiski noteiktie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktori, kurus Latvija izmanto savā ikgadējajā nacionālajā SEG emisiju inventarizācijā, ir divas reizes lielāki nekā reālās SEG emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm Latvijā. Izstrādātie nacionālie SEG emisiju faktori ļaus samazināt aprēķinātās valsts SEG emisijas par 1,8 miljoniem tonnu oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalenta gadā, kas ir ap 17% no kopējām emisijām valstī, un precīzāk plānot valsts klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un ieviešamos pasākumus atbilstoši reālajai situācijai. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kur izstrādāti nacionālie SEG emisiju faktori apsaimniekotiem mitrājiem, kā arī daļai no organiskajām augsnēm lauksaimniecības un meža zemēs.

Latvija ir ar kūdras resursiem bagāta valsts, bet kūdra purvos un citās organiskajās augsnēs ir viena no lielākajām siltumnīcefekta gāzu (oglekļa) krātuvēm – uzskata,

Lasīt tālāk »

Izstrādāts jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas piekrastei

Piekrastē katru gadu tiek izskalots ievērojams daudzums jūras aļģes. Izskaloto jūras aļģu sanesumu joslas var veidot Eiropas Savienības nozīmes biotopu, kas ir nozīmīga dzīves vieta Latvijā reti sastopamām, īpaši aizsargājamām augu sugām, kā arī biotops ir barošanās vieta daudzām ūdensputnu sugām. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, ievērojot gan saimnieciskās, gan dabas aizsardzības intereses, ir svarīgi novērtēt un monitorēt piekrastes sanesumu novākšanas nepieciešamību un sekas.

 

Biedrība “Baltijas krasti” plašā ekspertu sastāvā 2018.gadā veica apjomīgus praktiskos lauka un kamerālos darbus kā rezultātā tika izstrādāts dokuments –

JŪRAS AĻĢU SANESUMU IZVĒRTĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS LATVIJAS PIEKRASTĒ.

Dokumenta mērķis ir apzināt izskaloto jūras aļģu uzkrāšanās vietas, to iespējamo apsaimniekošanu no dabas aizsardzības un saimnieciskā viedokļa visā Latvijas jūras krasta līnijā (izņemot Rīgas pilsētas jūras krasta līniju),

Lasīt tālāk »

LIFE REstore īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā, ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijaNatura 2000)saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo purva biotopu atjaunošanos vairāk nekā 300 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE REstore ietvaros uz vēsturiski izveidotajiem kūdras ieguves lauku notekgrāvjiem Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji, kas pirmo reizi Latvijā aprīkoti ar sistēmu ūdens līmeņa augstuma regulēšanai.

 

Darbi veikti, lai praksē pārbaudītu kūdras ieguves ietekmētas teritorijas dabiskās vides atjaunošanas iespējas – renaturalizāciju, šajā gadījumā ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Projekts LIFE REstore izvērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu kūdrāju rekultivācijas veidus, lai sagatavotu rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

 

Laugas purvs atrodas Limbažu un Krimuldas novados,

Lasīt tālāk »

Dalība Latvijas Universitātes 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Šī gada 1.februārī LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās Latvijas Universitātes 77.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar diviem stenda referātiem sekcijā – Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība.

 

Stenda referāts “Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā “Piejūra”” akcentē aktualitāti par līdzsvara uzturēšanu ekoloģiskajos procesos, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības un rekreācijas resursu saglabāšanu.  Īpaši tas attiecas uz tādām teritorijām kā dabas parks “Piejūra”, kura ilgstoši ir bijusi pakļauta cilvēka ietekmei un kura ir ļoti jutīga pret vides faktoru izmaiņām. Lai saglabātu gan dabas parka “Piejūra” vērtīgos biotopus, gan skaistas atpūtas vietas iedzīvotājiem, nepieciešams veikt biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī veidot vienotu pārvaldības sistēmu dabas parkam “Piejūra”.

Lasīt tālāk »

Notiks LIFE REstore seminārs kūdras nozarei par praktiski izmantojamajiem projekta rezultātiem

2019. gada 20. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, notiks LIFE REstore seminārs kūdras nozarei par degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un LIFE REstore praktiski izmantojamajiem rezultātiem.

 

SEMINĀRA PROGRAMMU SKATĪT ŠEIT 

Seminārā tiks uzņemtas fotogrāfijas projekta komunikācijas vajadzībām; ja nevēlaties tik fotografēts/-a vai iebilstat pret sava foto publicēšanu, aicinām par to informēt LIFE REstore komandu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore,

Lasīt tālāk »

Uzsākts jauns tehniskās palīdzības projekts LIFE TAP DIPRiver

Tehniskās palīdzības projekta vispārējā darbības ietvars ir izstrādāt integrētu projektu, kura mērķis ir īstenot upju baseinu apsaimniekošanas plānus saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas VII pielikumu, īpašu uzmanību pievēršot stāvokļa precizēšanai un uzlabošanai Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānos norādītajos ūdensobjektos.

 

Tehniskās palīdzības projekta galvenais rezultāts ir labas kvalitātes atbilstības projekta pieteikuma iesniegšana LIFE integrētam projektam. Galvenie uzdevumi, kas tiks īstenoti tehniskās palīdzības projekta laikā:

-Datu ievākšana, informācijas, problēmu un iespējamo risinājumu analīze saistībā ar integrētā projekta sagatavošanu un īstenošanu;

-Zināšanu pārnese un kopējas pieejas aprobācija attiecībā uz inovatīviem risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai, kā arī augsnes un ūdens bioloģiskā daudzveidības un barības vielu plūsmas samazināšanai un oglekļa piesaistīšanai jaunāko tehnisko risinājumu metožu risinājumi;

-Integrētajā projektā iesaistīto pušu analīze un koordinācija;

Lasīt tālāk »