Jaunumi

Iznācis e-ziņotājs par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par kūdrāju – LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju – ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT.

 

Ar ekosistēmu pakalpojumiem saprot visus labumus, ko cilvēce gūst no ekosistēmām – noteiktas teritorijas dzīvo organismu un nedzīvās vides (augsne, mikroklimats, hidroloģiskie apstākļi) kopums, kam raksturīga vienota vielu aprite, piemēram, purvi.

No vienas puses, dabiski purvi spēj nodrošināt bioloģisko daudzveidību un regulēt klimatu, ūdens un vielu apriti dabā. No otras puses, purvos uzkrājusies kūdra ir nozīmīgs resurss, kas var tikt izmantots gan enerģētikā, gan lauksaimniecībā, gan siltumizolācijas materiālu ražošanai un citiem mērķiem. Veicot ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu, var gūt pilnīgāku priekšstatu par visu veidu labumiem, ko sniedz ekosistēmas, tos salīdzināt un pieņemt ilgtspējīgus lēmumus par turpmāko teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu,

Lasīt tālāk »

Iznācis e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

Iznācis LIFE REstore sestais e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli. Tajāpar LIFE REstore izstrādāto kūdras ieguves ietekmēto teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli, kurš kalpo kā lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments šo teritoriju turpmākas izmantošanas plānošanai pēc kūdras ieguves.E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.

No vienas puses kūdrājos iegūstamā kūdra sniedz ievērojamu ekonomisku labumu, tomēr ieguves rezultātā tiek ietekmētas dabiskās ekosistēmas funkcijas un šie kūdrāji vairs nespēj nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus, kas raksturīgi neskartiem purviem, tostarp zaudējot klimata regulācijas spēju. Šādas teritorijas kļūst par siltumnīcefekta gāzu emisiju avotu, tāpēc to ilgtspējīga apsaimniekošana ir nozīmīga.

LIFE REstore izstrādātais optimizācijas modelis atspoguļo klimata pārmaiņu mazināšanas, sociālekonomiskos un vides ieguvumus, īstenojot noteiktu rekultivācijas veidu pēc kūdras ieguves.

Lasīt tālāk »

LIFE RESTORE GRĀMATA “KŪDRAS IEGUVES IETEKMĒTU TERITORIJU ATBILDĪGA APSAIMNIEKOŠANA UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA”

 

LIFE REstore projekta ietvaros izdota grāmata “Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana”, kurā apkopota informācija par visiem projekta rezultātiem un secinājumiem.

 

Grāmatu elektroniskā formātā iespējams lejupielādēt:

Grāmata latviešu valodā –ŠEIT.

Grāmata angļu valodā – ŠEIT.

 

LIFE REstore projekta nozīmīgs pienesums ir izstrādātie nacionālie siltumnīcefekta gāzu emisiju faktori augstā un pārejas purva kūdras augsnēm, kā arī kūdras augsnēm lauksaimniecības zemēs un aprobētā siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu metodika, kas būs svarīgs elements Latvijas klimata politikas plānošanā.

Būtiski projekta rezultāti ir izstrādātais lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīgas izmantošanas plānošanai, ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums izmēģinājumu teritorijās,

Lasīt tālāk »

Sagatavots LIFE REstore projekta pārskats – Laymans Report

Sagatavots LIFE REstore projekta pārskats jeb Layman’s Report, kura mērķis ir pārskatāmi parādīt projekta mērķus, sasniegtos rezultātus un ilgtermiņa ieguldījumu. Ikvienam Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projektam tā noslēgumā jāsagatavo t.s. Layman’s Report, lai sniegtu būtiskāko informāciju par paveikto.

 

LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves, līdzsvarojot vides, klimata un ekonomiskos aspektus.

Projekta pārskatā – par galvenajām aktivitātēm, degradēto kūdrāju inventarizāciju un izveidoto datubāzi, projekta ieviestajām rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām, siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos, degradēto kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modeli un ekosistēmu pakalpojumiem.

 

LIFE REstore projekta pārskats latviešu valodā pieejams – ŠEIT.

LIFE REstore projekta pārskats angļu valodā pieejams – 

Lasīt tālāk »

Īsfilma par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā

Sagatavota īsfilma par LIFE REstore siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā. Dokumentālajā īsfilmā par to, kā notika siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi, kādi ir to rezultāti, to turpmākais pielietojums un būtiskā nozīme valstij.

Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore ietvaros divu gadu periodā veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi dažādā veidā apsaimniekotos kūdrājos Latvijā, tas ļāvis izstrādāt nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus, kurus Latvija varēs izmantot savā ikgadējajā nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā, kuru valstis sagatavo saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām. Noskaidrots, ka reālās siltumnīcefekta gāzu emisijas ir vidēji divas reizes mazākas nekā

Projekta LIFE REstore ietvaros divu gadu laikā – no 2016. gada decembra līdz 2018. gada decembrim – notika SEG emisiju mērījumi – ar slēgto kambaru metodi ievākti gāzu paraugi,

Lasīt tālāk »

Piedalāmies Coast4us zinātniskajā konferencē

Šī gada 14.maijā biedrības “Baltijas krasti” eksperti piedalījās INTERREG Central Baltic Sea Region 2014 – 2020 programas projekta Coast4us zinātniskajā konferencē “Maritime and coastal planning – from planning to results”, kas notika Rīgas Tehniskajā universitātē.

 

Zinātniskās konferences pirmā daļa tika veltīta tēmai “Governance and planning”, bet otrā konferences daļa “Action and results” – prezentācijām un diskusijām.

Konferences otrā daļa tika dalīta divās paralēlās sesijās.  Pirmās sesijas tēma – “Involvement of society and promotion of participation;  Good practice example”, kurā tika prezentēta arī LIFE CoHaBit projekta pieredze “Case study example “Role of development plan of the Nature Park “Piejūra” within in coastal development process of local area“. Otrās sesijas tēma –

Lasīt tālāk »

Notiks LIFE REstore konference

LIFE REstore konference par kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

 

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:
– dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
– kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
– ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

Lasīt tālāk »

Jaunumi Latvijas ekosistēmu pakalpojumu projektos

Š.g. 26. aprīlī Latvijas Universitātes Dabas mājā pulcējās ap 50 interesentu no valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, lai iepazītos ar jaunākajiem rezultātiem ekosistēmu pakalpojumu tēmai veltītajos projektos Latvijā.

Šajā reizē projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi semināra un trešā ekosistēmu pakalpojumu diskusiju foruma tēma bija “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā”. Vairāki projekti tuvojas noslēgumam un ir izstrādāti dažādi ieteikumi, rekomendācijas un interaktīvi rīki, kas palīdz lēmumpieņēmējiem plānot teritoriju attīstību un apsaimniekošanu, ņemot vērā vides sniegtās priekšrocības un nemazinot sabiedrībai nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu.

Ar visām pasākuma laikā izskanējušām prezentācijām var iepazīties šeit.

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros tiek izstrādātas gan stratēģiskās rekomendācijas dažādiem plānošanas līmeņiem Latvijā, gan arī rekomendācijas ar projekta pilotteritorijām saistītu plānošanas dokumentu (Saulkrastu novada attīstības programma un dabas plāni dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru Nacionālajam parkam) pilnveidei.

Lasīt tālāk »

Īsfilma par LIFE REstore projektu

Sagatavota īsfilma par LIFE REstore projektu – filmā uzzināsiet par LIFE REstore nozīmīgākajām aktivitātēm un galvenajiem rezultātiem. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā.

 

Projekts LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ir pirmais Eiropas Komisijas LIFE programmas klimata pārmaiņu mazināšanas projekts Latvijā. Filmā stāstīts par – degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiskas datu bāzes izveidi; siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos; degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un to ekonomiskās vērtības noteikšanu; degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriju pārbaudi projekta izmēģinājumu teritorijās; rekomendāciju sagatavošanu bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai izmantošanai;degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Zālmane

Dabas aizsardzbības pārvaldes

Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 26539348,

Lasīt tālāk »

Lekcija RTU vides zinātnes studentiem

 

Šodien LIFE Restore projekta ietvaros mūsu ekspertes Dr.paed. Aija Peršēvica un Dr.oec. Līga Brūniņa Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes 2. kursa studentiem vadīja lekciju par “LIFE REstore degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli“.

 

Lekcijas laikā studentiem bija iespēja piedalīties praktiskajā darbā un ar izstrādātā modeļa palīdzību pārbaudīt potenciālos kūdrāju rekultivācijas veidus.

 

Lekcijas prezentācija pieejama ŠEIT

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”

Lasīt tālāk »

Projekta A2 ziņojuma 2.redakcija

 

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta A2 aktivitātes (Biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakšu ieguvumu izvērtējums) ietvaros izstrādāta ziņojuma 2.redakcija  A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs

 

Ziņojums papildināts ar sadaļu par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieeju dabas parka “Piejūra” teritorijai.  Nodaļa ietver:

– Ekosistēmu pakalpojumu (EP) pieejas analīzi un EP novērtēšanas metožu apskatu;

– Aprakstu par atbilstošāko EP novērtējuma metodi DP “Piejūra” teritorijai, kā arī ir izstrādāta EP novērtēšanas matrica, identificējot gan ģeotelpiskās vienības, gan atlasot vērtēšanas indikatorus. Ņemta vērā pieredze arī no vairākiem Latvijas mēroga LIFE projektu ietvaros (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi,

Lasīt tālāk »

Iesniegts LIFE Integrētais projekts

2019.gada 14.martā projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā – LIFE TAP DIPRiver” ietvaros tika iesniegts LIFE Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai”.

 

LIFE Integrētā projekta (IP) vispārējais mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, pilnībā īstenojot Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos noteiktos pasākumus.

 

UBAP un to pasākumu programmas mērķis ir novērst ūdens vides pasliktināšanos un uzlabot virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli, kuri pašlaik ir klasificēti kā zemāki par labas kvalitātes klases ūdensobjektiem.

 

IP konkrētie mērķi ir:

  1. samazināt riska ūdensobjektu piesārņojumu no sadzīves notekūdeņiem un samazināt notekūdeņu izplūdes izraisīto un riska ūdensobjektos uzkrāto barības vielu slodzi;

Lasīt tālāk »

Mangaļsalā mežaino kāpu atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam

Šī gada janvārī dabas parkā “Piejūra” Mangaļsalā tika uzsākti mežaino kāpu biotopu apsaimniekošanas darbi. Šīs ir vienas no projekta LIFE CoHaBit praktiskajām aktivitātēm dabā, kas tiek veiktas atbilstoši ekspertu atzinumiem un saskaņā ar vides ekspertu vērtējumiem, kas tika pausti pērnā gada jūnijā ekspertu sanāksmē, veicot lauka apsekojumus darbu paredzētajās teritorijās Mangaļsalā.

Mangaļsalas mežainajās kāpās notika kokaudžu retināšana un lauču veidošanas darbi. Darbu mērķis ir izveidot neviendabīgu audzes biezības struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Lauces veidotas dažāda lieluma, bet nepārsniedzot 0,2 ha platību. Tika saglabātas visas kritalas un sausokņi, kas resnāki par 25 cm un saglabājušies no iepriekšējās mežaudzes.

Pelēkajā kāpā atstāti tikai daži koki uz hektāru.

Lasīt tālāk »

Iznākusi pirmā AQUARES projekta preses relīze

Starptautiskais projekts AQUARES ir Interreg Europe programmas projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība reģionālais attīstības fonds. Projekts tika uzsākts 2018.gada 1.jūnijā un tiek realizēts 5 gadus līdz 2023.gada 31.maijam.  Kopā projektā ir 10 partneri, kas pārstāv 9 Eiropas valstis – Spānija, Grieķija, Polija, Malta, Itālija, Vācija, Slovēnija, Čehija un Latvija.  Projekta vadošais partneris – Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija.

AQUARES projekta mērķis ir uzlabot politikas instrumentus un ūdens apsaimniekošanas koncepcijas, integrējot notekūdeņu atkārtotu izmantošanu valsts, reģionālajā un vietējā attīstības plānos, lai veicinātu notekūdeņu resursu efektīvu izmantošanu. Projekts palielinās valsts iestāžu spēju ierosināt tiesību aktu izmaiņas attiecībā uz ūdens un dzeramā ūdens pamatdirektīvām. Projekts arī liek uzsvaru uz labāko praksi, lai nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem un veicina ilgtspējīgas attīstības un ekoinovācijas ieviešanu lauksaimniecībā,

Lasīt tālāk »