Jaunumi

Iznācis pirmais AQUARES projekta ziņotājs

Pirmajā AQUARES projekta ziņotājs lasi par AQUARES projektu kopumā, jaunumiem projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm.

” “AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” ir INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir uzlabot reģionālās attīstība politikas un programmas partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē.

AQUARES projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem. Projekta centieni vērsti uz:

-Ilgtspējīgu ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģiju identificēšanu, lai novērstu  neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus.
-Ūdensobjektu aizsardzības nodrošināšanu.
-Labuma gūšana no vēl neapgūtiem ES finansēšanas instrumentiem.

Lasīt tālāk »

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

Iznācis LIFE REstore trešais e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiski pieejamo degradēto kūdrāju datu bāzi. E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.

LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas bijušo kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus.

Projekta ietvaros tiek analizēti visi Latvijas apstākļiem piemērotie degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, to apraksti tiks iekļauti LIFE REstore rokasgrāmatā par degradētu kūdrāju turpmāku izmantošanu, kas iznāks 2019. gadā.

Lai sagatavotu rekomendācijas, veikta degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā. Analizējot kūdras ieguves ietekmētās teritorijas vairāk nekā 50 000 ha platībā, secināts, ka 36% ir degradēti kūdrāji.Degradēto kūdrāju inventarizācijas dati publiski pieejami datu bāzē – Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” atsevišķā sadaļā,

Lasīt tālāk »

Notikusi pirmā AQUARES darba grupas sanāksme

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2018.gada 30.novembrī Rīgā, notikusi pirmā Latvijas darba grupas sanāksme.

Pirmo darba grupas sanāksmi atklāja AQUARES projekta vadītāja Līga Brūniņa, kura pateicās dalībniekiem par to iespēju piedalīties AQUARES projekta pirmajā stakeholderu darba grupas sanāksmē, kā arī izklāstīja sanāksmes dalībniekiem dienas kārtību un iepazīstināja ar sanāksmes galveno mērķi – Apzināt Latvijas pieredzi un iesaistīto pušu veiktās aktivitātes/darbības virzienus ūdens ilgtspējīgas izmantošanas jomā.

Projekta vadītāja sanāksmes dalībniekiem prezentēja par AQUARES projektu kopumā – Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (“Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ir par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu,

Lasīt tālāk »

LIFE REstore īsfilma par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā, kurā noskaidrots, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36 % no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Degradēto kūdrāju inventarizāciju Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta LIFE REstore ietvaros veica Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību “Baltijas krasti”.

Projekta mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Lēmumu pieņemšanu veicinās atbalsta instruments jeb optimizācijas modelis, kas ļaus modelēt teritoriju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves, sabalansējot bioloģiskās daudzveidības, ekonomiskos un klimata aspektus.

Īsfilmu iespējams skatīt ŠEIT.

Lai sagatavotu rekomendācijas, veikta degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā. Degradēto kūdrāju inventarizācijas dati publiski pieejami datu bāzē – Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”

Lasīt tālāk »

LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidu pēc kūdras ieguves – renaturalizāciju jeb atgriešanu dabai, veicot īpašu purva sūnu – sfagnu – stādījumus.

LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespējamos turpmākas izmantošanas veidus pēc kūdras ieguves, kas piemēroti Latvijas apstākļiem un ļaus sabalansēt vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem ieviesti un tiek pārbaudīti piecās LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās.

Filmā “Sfagnu sūnu stādījumi bijušajos kūdras ieguves laukos” apskatīta LIFE REstore izmēģinājumu teritorija Lielajā Ķemeru tīrelī, kur bijušajā kūdras ieguves laukā veikta renaturalizācija, stādot sfagnu sūnas un citus purva augus. Šajā izmēģinājumu teritorijā LIFE REstore pārbauda, vai iespējama purvam raksturīgās veģetācijas pavairošana un dabiska purva atjaunošana pēc kūdras ieguves,

Lasīt tālāk »

Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā

Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000)  saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo purva biotopu atjaunošanos vairāk nekā 300 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE REstore ietvaros uz vēsturiski izveidotajiem kūdras ieguves lauku notekgrāvjiem Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji, kas pirmo reizi Latvijā aprīkoti ar sistēmu ūdens līmeņa augstuma regulēšanai.  

Darbi veikti, lai praksē pārbaudītu kūdras ieguves ietekmētas teritorijas dabiskās vides atjaunošanas iespējas – renaturalizāciju,  šajā gadījumā ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Projekts LIFE REstore izvērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu kūdrāju rekultivācijas veidus, lai sagatavotu rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Laugas purvs atrodas Limbažu un Krimuldas novados, un tā centrālajā daļā izveidots dabas liegums “Laugas purvs”, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.

Lasīt tālāk »

LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātē

2018.gada 26. novembrī notika projekta LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursa ietvaros, lai jaunos nozares speciālistus iepazīstinātu ar projekta aktivitātēm, mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

 

Projekta vadītāja Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvalde, studentus un citus interesentus iepazīstināja ar LIFE REstore sagatavojamajām rekomendācijām degradētu kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā, bet projekta eksperts Ainārs Lupiķis, LVMI “Silava”, stāstīja par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos un projekta pienesumu nacionālās SEG inventarizācijas uzlabošanā.

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde,

https://restore.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/77/

 

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1.

Lasīt tālāk »

LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajiem kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem pēc kūdras ieguves – kokaudžu stādījumiem biomasas ražošanai.

LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespējamos turpmākas izmantošanas veidus pēc kūdras ieguves, kas piemēroti Latvijas apstākļiem un ļaus sabalansēt vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem ieviesti un tiek pārbaudīti piecās LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās.

 

Filmā “Apmežošana – bijušo kūdras ieguves lauku turpmāka izmantošana” stāstīts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur sadarbībā ar SIA “Laflora” 9 ha platībā ierīkoti kokaudžu stādījumi izstrādātā kūdras laukā. Tur sastādīti vairāk nekā 6 tūkstoši četru sugu koku stādi (bērzs, priede, melnalksnis un īpaši kūdrājiem piemērota papele) dažādās kombinācijās izmēģinājumu teritorijas laukumos,

Lasīt tālāk »

Ekosistēmu pakalpojumi pirmajā Green Expo Riga

Ekosistēmu pakalpojumu tēma izskanējusi pirmajā “zaļajā” forumā „Green Expo Riga 2018”.

Sadarbojoties diviem Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE programmas projektiem – LIFE REstore un LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, ikviens interesents, kas 21. novembrī starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā apmeklēja pirmo “zaļo” forumu „Green Expo Riga 2018”, varēja iepazīties ar projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi pieredzi ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un ekonomiskajā novērtēšanā. Bet interaktīvajos ekrānos bija redzamas visas trīs projekta īsfilmas.  

Kā saka šī foruma organizatori, tad „Green Expo Riga 2018” ir pirmais forums par to, kā katram cilvēkam un katram uzņēmumam sākt būt „zaļākam”!

Būt “zaļākam” ir papildus pievienotā vērtība, ko novērtē patērētāji, izdarot savu izvēli par labu vienam vai citam produktam.

Lasīt tālāk »

NOGRUVUMS SAULKRASTU BALTAJĀ KĀPĀ

Spēcīgāki vēji, kas Latvijas piekrastē bija vērojami oktobra sākumā, izraisot ūdenslīmeņa paaugstināšanos un pastiprinātu viļņu darbību Rīgas līcī, būtiski ietekmējuši arī Saulkrastu iecienītāko apskates objektu – Balto kāpu. Krasta nogāzē vairāku metru garumā ir jauns nogruvums.

Šajā reizē nogruvums ir skāris arī vienu no teritorijā esošajām noejām uz pludmali. Teritorija ir norobežota, un šajā vietā laipa netiks atjaunota. Postījumi nav skāruši projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros izveidoto dabas dizaina parku.

Jūras krasta procesu novērojumi Saulkrastu Baltās kāpas teritorijā projekta ietvaros tiek veikti regulāri. Pēc ģeologa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docenta Jāņa Lapinska izstrādātās prognozes Baltās kāpas nogāzē tiešā Inčupes grīvas tuvumā ir iespējama pamatkrasta atkāpšanās 5-8 m attālumā līdz 2025. gadam un 35-50 m attālumā līdz 2060.

Lasīt tālāk »

LIFE CoHaBit monitora vizīte 2018

Šī gada 7.-8.novembrī norisinājās LIFE CoHaBit projekta uzrauga NEEMO EEIG vizīte. Vizītē tika pārstāvēti visi projekta partneri – Carnikavas novada dome, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “Baltijas krasti”.

Pirmajā monitora vizītes dienā tika apskatītas projekta teritorijas, kurās jau veikti pirmie praktiskie biotopu atjaunošanas darbi. Dienu sākām Carnikavas novada teritorijā, kur apskatījām uzstādītos niedru žodziņus, kas šobrīd ir vienīgā vieta Baltijā, kur šāda metode tiek izmēģināta. Niedru sētiņas darbojas kā vēja enerģijas slāpētāji un veicina kāpas pieaugšanu, kā arī mazina kāpu augāja izbradāšanu.  Tālāk devāmies uz Daugavgrīvu, kur tika apsekotas divas projekta teritorijas, pirmā – lagūnas atjaunošanas teritorija, otrā – invazīvo augu ierobežošanas un pļavas atjaunošanas teritorija. Lagūnas atjaunošanai tiek pielietota regulārās pļaušanas metode.

Lasīt tālāk »

Raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā

Laikrakstā “Diena” lasāms raksts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur esam izveidojuši kokaudžu stādījumu biomasas ražošanai, kas ir viens no degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem, lai šīs teritorijas ilgtspējīgi apsaimniekotu turpmāk.

“Kad redzam skaitļus, uzrakstītus uz papīra, ne vienmēr tie mūsu iztēlē sniedz priekšstatu par teritoriju  plašumu, kāds tas ir realitātē. Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava, Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību Baltijas krasti, projekta LIFE REstore ietvaros noskaidroja, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, kas ir 36% no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām Latvijā. Teritorijas, protams, sadalās pa visu Latviju un ir dažāda lieluma, un, tikai skatot klātienē, rodas patiesais priekšstats, kā ir mainījies purvs pēc kūdras ieguves.”

Lasīt tālāk »

Piedalies aptaujā par dabas parku «Piejūra»

Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros veicam aptauju, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības.

 

Aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr Jūsu sniegtais ieguldījums būs neatsverams!

Pirms sāc aptauju, izvēlies valodu! Aptauja pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

 

Lai aizpildītu aptauju KLIKŠĶINI ŠEIT

 

Aptaujā iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā, tādējādi, garantējot Jūsu anonimitāti.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti atbilstoši vispārīgai datu aizsardzības regulai 2016/679

 

Lasīt tālāk »

Dalība pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā

LIFE CoHaBit projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Kuršu kāpas nacionālajā parkā, Lietuvā šī gada 27.-28.septembrī. Viens no projekta LIFE CoHaBit mērķiem ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un atjaunošanas pasākumu ieviešana dabas parka “Piejūra” teritorijā, izmantojot videi draudzīgu metožu kopumu. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar ilgstoši pārbaudītu pieredzi, kas jau gadiem tiek izmantota Kuršu kāpas nacionālajā parkā. Praktiskie darbi tiek veikti pēc metodēm, kas pilnveidotas vairāk nekā 200 gadu garumā.

Lasīt tālāk »