Jaunumi

Uzsākti biotopu atjaunošanas darbi LIFE CoHaBit projektā

Dabas parkā “Piejūra” no 2018. līdz 2020. gadam tiek atjaunota piekrastes pļava, kura aizaug ar krūmiem, un agresīviem augiem. Pļava tiek atjaunota, izcērtot krūmus, pļaujot lakstaugus un ierobežojot svešzemju sugu – Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes – izplatību.

Šobrīd ir uzsākti pirmie krūmu izciršanas darbi. Lai gan darbi tikko uzsākti, jau var novērtēt skaisto un atvērto ainavu, kas veidojas krūmāju vietā.

Daugavgrīvas austrumdaļā tiks atjaunotas pļavas, izcērtot krūmus un regulāri nopļaujot augstos lakstaugus, īpašu uzmanību pievēršot svešzemju augu sugām: Kanādas zeltgalvītei un puķu spriganei.

 Šie ir tikai paši pirmie soļi, lai tiktu atjaunota Daugavgrīvas piekrastes pļava, priekšā vēl daudz darba – krūmu izvākšana, atkritumu savākšana, svešzemju sugu izvākšana un regulāra pļaušana.

Drīzumā tiks uzsākti arī Daugavgrīvas lagūnu atjaunošanas darbi!

Lasīt tālāk »

Aļģu apsaimniekošana Latvijas piekrastē

Šogad veiksim jūras aļģu sanesumu un to apsaimniekošanas izvērtēšanu Latvijas piekrastē

Piekrastē katru gadu tiek izskalots ievērojams daudzums jūras aļģes. Izskalotās aļģes veido sanesumu joslas, kā arī pārklāj piekrastes seklūdes daļas, kas var traucēt pludmales apmeklētājiem gan padarot ieiešanu jūrā nepatīkamu, gan ar nepatīkamo smaku. Līdz ar to aļģu sanesumi ietekmē gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu labsajūtu, kā arī tūrisma un saistīto nozaru attīstību piekrastē.

Lai cilvēks ar saimniecisko darbību nenodarītu kaitējumu dabai, visā piekrastē nevajadzētu atļaut jūras aļģes vākt, jo izskaloto jūras aļģu sanesumu joslas var veidot Eiropas Savienības nozīmes biotopu, kas ir nozīmīga dzīves vieta Latvijā reti sastopamām, īpaši aizsargājamām augu sugām, kā arī biotops ir barošanās vieta daudzām ūdensputnu sugām.

Līdz ar to,

Lasīt tālāk »

Izglītojošs pasākums Latgales reģiona plānotājiem

2018. gada 23. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās izglītojošs pasākums „Ekosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredze” Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem – teritoriju attīstības plānotājiem un citiem interesentiem.

Pasākumu organizēja Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija sadarbībā ar projektu LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE13 ENV/LV/000839) un to apmeklēja 20 dalībnieki, t.sk. 11 dažādos Latgales novados strādājoši pašvaldību speciālisti.

Sanākušie iepazinās ar ekosistēmu pakalpojumu būtību, kā un kāpēc tie novērtējami. Pieredzē par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu, biofizikālo un sociālekonomisko novērtēšanu, kā arī ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai Latvijā un ārvalstīs dalījās LIFE + programmas projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” īstenotāji – Dabas aizsardzības pārvaldes un biedrības „Baltijas krasti” speciālisti. Projekta laikā ekosistēmu pakalpojumu novērtējums tiek izmantots, aktualizējot Saulkrastu novada attīstības programmu,

Lasīt tālāk »

SEG emisiju mērījumu pirmā gada rezultāti

Reālās siltumnīcefekta gāzu emisijas kūdrājos Latvijā –
mazākas nekā līdz šim uzskatīts

 

Projekta LIFE REstore ietvaros notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu pirmā gada rezultāti liecina, ka reālās SEG emisijas no apsaimniekotiem kūdrājiem Latvijā ir ievērojami zemākas – līdz pat divām reizēm mazākas – nekā līdz šim Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumos izmantotie starptautiski noteiktie emisiju faktori. Ar pētījuma pirmajiem secinājumiem projekta eksperti iepazīstināja Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltītā seminārā 2018.gada 15.februārī Latvijas Dabas muzejā.

Lasīt tālāk »

LIFE CoHaBit projekta progresa sanāksme

Šodien LIFE CoHaBit projekta sanāksmes norises vieta ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kurā projekta partneri un iesaistītās puses, tai skaitā SIA “Rīgas meži” un A/S Latvijas valsts meži diskutē par plānotajiem Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu – mežaino un pelēko kāpu aizsardzības pasākumiem projekta ietvaros dabas parkā “Piejūra”. Notiek pieredzes apmaiņa par biotopu un to sugu dzīvotņu uzlabošanas pasākumiem un nepieciešamajām darbībām to aizsardzībai.

Sanāksmē galvenais uzsvars tiek veltīts Mežu pārstāvju pieredzei un atziņām par sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar mežu kopšanu. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē par apmeklētāju skaitīšanas pieredzi dabas objektos.

Vairāk lasi ŠEIT

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Lasīt tālāk »

Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumiem

2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT.

 

Projekta LIFE REstore sadarbības partnera – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” – pētnieks Ainārs Lupiķis sižetā stāsta par projekta ietvaros notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem. Pirmie secinājumi – faktiskie SEG emisiju apjomi ir ievērojami zemāki nekā līdz šim Latvijas SEG emisiju ziņojumos izmantotie starptautiski noteiktie faktori.

Vairāk lasi projekta LIFE REstore sadaļā -> ŠEIT

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Lasīt tālāk »

Noslēdzies projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” š.g. jūnijā uzsāka Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros līdz pat oktobrim īstenoja dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus par dabas  parku “Piejūra”.

Projekta ietvaros ar daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību tika skaidrota dabas parka un zaļo zonu nozīme un pienesums sabiedrībai, kā arī popularizētas teritorijas dabas un kultūras vērtības.

Lasīt tālāk »

Izdota brošūra “Dzīve pie jūras!”

Izdota brošūra „Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti atmiņu un mūsdienu stāsti par Carnikavas novada zvejniecības un nēģu cepēju arodiem.

Kopumā ievākti 29 īsi stāsti no zvejnieku, nēģu cepēju ikdienas dzīves, kā arī ievāktas un apkopotas senās un mūsdienu zvejniecības aroda fotogrāfijas, kas nodotas glabāšanai Carnikavas novadpētniecības centram.

Brošūras galvenā mērķauditorija ir Carnikavas novada iedzīvotāji. Tās mērķis ir piešķirt nozīmi Carnikavas novada tradicionālajām zvejniecības un nēģu cepšanas tradīcijām kā kultūrvēsturiski nozīmīgiem arodiem latviešu nemateriālā kultūras mantojuma vidū Latvijas valsts 100-gades kontekstā.

Lasīt tālāk »

Sfagnu stādīšana Sudas – Zviedru purvā

Šī gada 25.oktobrī projekta LIFE+ Mitrāji „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”  (LIFE13 NAT/LV/000578) ietvaros pirmo reizi Latvijā tika veikta sfagnu stādīšana ar mērķi renaturalizēt degradēta purva teritoriju.

Sfagnu stādīšana notika mitrāju ekspertes Māras Pakalnes vadībā Sudas – Zviedru purva teritorijas degradētajā daļā. Donora materiāls tika ņemts no Drabiņu purva, ko nodrošināja uzņēmums SIA „Laflora”. Šī unikālā pieredze ir ļoti nozīmīga arī projekta LIFE REstore ietvaros, kurā ir paredzēts veikt sfagnu stādīšanu Lielajā Ķemeru tīrelī ar mērķi atjaunot kūdras izstrādes teritoriju.

Lasīt tālāk »

Ekspedīcija Daugavgrīvas lagūnās

Laika apstākļi neattur interesentus doties ekspedīcijā Daugavgrīvas lagūnās!

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību mazāk zināmām dabas vērtībām dabas parkā „Piejūra”, kā arī iesaistītu iedzīvotājus dabas parka “Piejūra” unikalitātes un vērtības apzināšanā 25.oktobrī tika organizēta ekspedīcija Daugavgrīvā biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā.

Ekspedīcijā laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  vienu no Latvijas un arī dabas parka “Piejūra” lielākajām vērtībām – neparastās Daugavgrīvas lagūnas!

Lasīt tālāk »

Noticis stāstu vakars “Dzīve pie jūras”

Š.g. 19. oktobrī Carnikavas novadpētniecības centrā norisinājās zvejniecības un nēģu cepšanas arodiem veltīts stāstu vakars “Dzīve pie jūras”, kas pulcēja Carnikavas novada zvejniekus un nēģu cepējus.

Stāstu vakara ietvaros notika neformālas sarunas par zvejniecības aroda nozīmi un tradīcijām Carnikavas novadā, kā arī tika skatītas senās un mūsdienu fotogrāfijas no zvejnieku un nēģu cepēju ikdienas un filma par nēģu cepšanas tradīcijām.

Pasākuma dalībniekiem tika prezentēti ievāktie materiāli no zvejnieku un nēģu cepēju intervijām un gūtie secinājumi par zvejniecības un nēģu cepšanas arodiem. Materiāli tika vākti topošajai brošūrai “Dzīve pie jūras”, kurā apkopoti Carnikavas novada zvejnieku un nēģu cepēju stāsti un atmiņas. Brošūra tiks dāvināta Carnikavas novada bibliotēkai un Carnikavas novadpētniecības centram un Carnikavas novada pašvaldībai.

Lasīt tālāk »

Sagatavots LIFE REstore pirmais e-ziņotājs

LIFE REstore pirmajā e-ziņotājā par projekta nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem.

Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem. E-ziņotājs pieejams ŠEIT.

Lasīt tālāk »

Dalība konferencē par biotopu atjaunošanu

No š.g. 27.augusta līdz 1.septembrim biedrības “Baltijas krasti” mitrāju eksperte un LIFE projekta Mitrāji vadītāja Māra Pakalne piedalījās konferencē SER2017. Konference notika Foz Do Iguassu, Brazīlijā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Konferences galvenais mērķis bija veicināt zinātnieku un apsaimniekotāju sadarbību, lai biotopu atjaunošana noritētu pēc iespējas sekmīgāk. Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 1500 delegātu. Konferences laikā dalībnieki apmeklēja simpozijus, darbnīcas, kā arī ekskursijas. Galvenie temati, par kuriem tika diskutēts konferencē, bija šādi:

Lasīt tālāk »

Veiksmīgi noritējis seminārs Baltic networking meeting 2017

Jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Baltijas LIFE projektu seminārs. Seminārs noritēja 28.-29.septembrī Pērnavā un kopā pulcēja 14 dažādus LIFE programmas projektus no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kurā piedalījās arī LIFE CoHaBit projekts. Semināru organizēja CAP LIFE LAT (Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā) projekta komanda.

Pirmā diena tika veltīta projektu prezentācijām un darbam grupās, kur tika diskutēti galvenie problēmjautājumi par biežāk sastopamajām grūtībām un izaicinājumiem realizējot LIFE programmas projektus.

Otrā semināra diena tika pavadīta lauka studijās, kur tika apskatīta LIFE + programmas URBAN COWS projekta teritorija.

Lasi vairāk ŠEIT

Lasīt tālāk »